Liigu sisu juurde

Arutleme ka selle üle, kuidas treenite kestvusürituste jaoks ja kuidas ei peaks te tõenäoliselt treenima nii palju kui treenite. Tegelikult võib see teie edusamme ja tulemuslikkust tegelikult kahjustada.

On the other hand, the U. Despite the fact that danger signals were constantly soundedamong the leadership of the Western nations that had won theSecond World War regarding the fact that all technologies could beused in the Soviet Union to increase their military capabilities, argumentswere always found for continuing peaceful trade.

The mainreason was the hope that trade would prevent war. If we are to compare the volume of U. In addition96 Soviet ships transporting military equipment to Vietnam wereidentified during the Vietnam War. Most of them were produced inWestern countries or elsewhere under their licenses.

Is Europe currently moving in the same direction? The ideology of catching up to, or hopefully surpassing, the westcomprised a large part of soviet life. However, copying behavior willnever create sufficient preconditions for the successful promotion ofsocieties and the hypothesis of developmental catch-up will remainthe dream of simple-minded thinkers.

There is not reason to believe that a trading Russia is a peacefulRussia this sentence was written about a week before the invasion ofGeorgia by Russian forces. Is trading with Russia the supply chainwhich will be used to correct this geopolitical error? The United States has more or less survived its suicide attempt. However, why should we repeat it here in Europe, when it can be avoidedso easily?

It can be avoided by making a clear contribution to amore ecological economic model and technology. There is only one waythat oil and gas will become cheaper.

It will happen when no one is interestedin them any more. See globaalse ajastu arhitektuur kirjeldaksuut kaanonit, millel on omaenda teetähised. Sinna kuuluks esimese suure insfrastruktuuriajastulugu: koht Valentia saarel Iirimaalääneranniku lähistel, kuhu jõudis välja esimeneüle Atlandi kulgev kaabel; Bruneli rõõmraudteed läbi mäestike ja üle vee vedada.

Ühine paradigma — järgitakse teaduspraktikas ühesuguseid reegleid ja standardeid. Metroloogia ja mõõtetehnika 0 Parapsühholoogia on ebatavaliste ning näiliselt seletamatute psüühiliste nätustega tegelev psühholoogia osa. Uuritavad nähtused sisaldavad: erilist tunnetusvõimet — meeltevälist taju, esemete liigutamist psüühilise energiaga psühhokinees ja teadvuse püsimajäämist peale surma. Parapsühholoogid kutsuvad neid nähtusi psi — see on neutraalne termin, mis ei vihja sellele, mis neid nähtusi või läbielamisi põhjustab. Parapsühholoogia 0 Paragripp - 3 infektsioon on äge veiste viirushaigus kuid mitte raskekujulinemis iseloomustub palaviku, ülemiste hingamisteede põletiku ning rasketel juhtudel kopsupõletikuga.

See toetuks varaste infrastruktuuriprojektideveidrale võimaluste laiendamisele, kusarhitektuuri ja infrastruktuuri eristus ei olnudveel lõplikult paika pandud — futurismijamodernismieelsetele eksperimentidelekiiruse, kauguste ja võrgustike vallas.

Megaprojektide ajastul on infrastruktuurikultuurilise tähenduse mõistmise tugevdamine,laiendamine ja uude konteksti paigutamineenam kui teretulnud. Globaalneturg ja sõltuvus fossiilsetest kütustest onviinud massiivsete torujuhtmete ehitamisebuumini. Pikim neist on enam kui kmpikkune Družba torujuhe, mis kulgeb Kagu-Venemaalt Ukrainasse, Ungarisse, Poolasseja Saksamaale, transportides 1,2 kuni 1,4miljonit barrelit naftat päevas. Seda torujuheton kavas veel km võrra pikendada.

Suvaline mõiste

Bakuu-Thbilisi-Ceyhani torujuhe on km pikkune, ühendades kaspia mere Vahemerega. Nende torujuhtmete trajektoore määrab turumajanduse,geopoliitika ja keskkonnaküsimustekombinatsioon, kõik väga tundlikudja vastuolulised teemad.

Argumenteeritaksetrajektoori detailide, mittenende olemuse tähenduse üle. Ning justsee on peadpööritavalt tähenduslik. Nendetohutu ulatus näitab neid rajavate korporatsioonidemastaapi, mis jätab juba varjuInfrastruktuuri mõistetakse väljaspool kultuurilist tähendusteksisteeriva inertse struktuurina. See on miski, mida võiksnimetada praktilisuse pimeduseks. Need on üle kontinentideulatuvad planetaarse mastaabiga rajatised,mis projekteerivad ümber geoloogia. Asjaolu, et neis ettevõtmistes nähakse vaidinsenerprojekteerimise küsimusi, annab tunnistustvalitsevast arusaamast, kus infrastruktuurimõistetakse väljaspool kultuurilisttähendust eksisteeriva inertse struktuurina.

See on miski, mida võiks nimetada praktilisusepimeduseks. Marshall McLuhan on väitnud, et meediainfrastruktuuri võiks käsitleda kui meie kehalisemina laiendust. Ta pakkus näiteks, etkommunikatsioonitehnoloogiad on närvisüsteemilaienduseks — raadio meie kuulmise,televisioon nägemise laiendus. Võib-olla on see torude ja juhtmetevõrgustik meie enda anatoomia märkiminegeoloogilisele kaardile — globaalse mastaabigaantropomorfne projektsioon. Sellisest infrastruktuuri kehalisest tõlgendusestvõiks ka järelduda, et infrastruktuurigasuhestumisel võiks välja kujuneda teatudpsühholoogilisi seisundeid.

Christie Malrypuhul võiks küll diagnoosida sellise psühholoogilis-infrastruktuursehäire. Muidugion teisigi näiteid, kuidas infrastruktuur representeeribmingit psühholoogilist seisundit.

Tema tegelaskujuHarry Lime kasutab kanalisatsioonitunneleid,et liikuda märkamatult linnas, mison jaotatud neljaks liitlasjõudude kontrolli allolevaks tsooniks.

Tualetistalla lastud alligaatoripojast kasvab hiiglaslikkoletis, kuna ta toitub kahtlasi hormoonieksperimenteläbinud laboriloomade laipadest. See koletislik loom kehastab infrastruktuurivarjatud vallas — väljaspool nähtavat maailma— hiiliva teadmatuse võimalusi ja hirme.

Muidugi on kanalisatsioon selles suhtes vastvõimalusterohkem kui teised infrastruktuurivormid. Väljaspool hirmu- ja õudusžanrite narratiivevõib infrastruktuur samahästi toimida alateadvuseehitatud ekvivalendina.

Samamoodinagu psühholoogiline alateadvus, jääbsee eneseteadliku, avaliku, tsiviliseeritudarhitektuurse teadvuse jaoks nähtamatuks.

Arhitektuuri representatsioonides ja arhitektuurimeediasinfrastruktuuri ei kohta. Planeeringutes kiputakse peitma seda maaalla, muldkehandite, müüride ja tarade taha. Trajektoor planeeritakse selliselt, et seemaastikus võimalikult vähe silma torkaks. Ometi samamoodi nagu psühholoogiline alateadvus,väljenduvad selles globaliseerunudturgude, rahvusteüleste korporatsioonide jariikide instinktiivsed ihad ja vajadused. Infrastruktuurtoimib nagu arhitektuuri allasurutudversioon — tsiviliseerimatu, väljajäetu,ebamäärasena, mida ometi juhib ürgne tungluua seninägematu mastaabi ja ambitsioonidegastruktuure.

Selles realiseeruvad kõigeäärmuslikumad arhitektuursed fantaasiad,mida meie teadlik mõtlemine ei lubaks. Infrastruktuur kristalliseerib abstraktseteideede olemuse ja juhib need ühese otsustavusegaläbi maastiku. See muudab meidümbritsevate süsteemide nähtamatud võrgustikud,ihad ja unistused füüsiliseks. Selletähtsus on pöördvõrdeline selle nähtavusegakultuurilise aktina: me projekteerime endaleinfrastruktuuri ja seejärel kujundab meieinfrastruktuur meid.

Olenemata sellest, kas Nord Stream realiseerubvõi kaalutakse maismaa-alternatiivi,avaldab torujuhtme rajamine Eestile jaLäänemere piirkonnale märkimisväärsetmõju. Samas on see ka osa järjest laienevastgaasijuhtmete ja teiste infrastruktuurielementidevõrgustikust — energia jõujoontest,millele suurel määral tugineb jamille kaudu opereerib kaasaegse maailmavõimuväli. Meie harjunud maailmasolemiseviis on kahtluse alla seatud, püsivuse- jasidususetunne kadunud ning uue ja paremamaailma loomine puht-arhitektuursetevahenditega võimatuks muutunud.

Perhaps we should recognize the increasinglycomplex fabric of networked infrastructureas a form of architecture in itself. This architectureof the global age would describe anew canon with its own set of landmarks.

Itwould include histories of the first great eraof infrastructure: the point on Valentia Islandoff the west coast of Ireland where the firsttrans-Atlantic cable hit Europe; the glee withwhich Brunel forced railways through hillsand over water. It would draw upon the weirdstretching of possibilities apparent in earlyinfrastructural projects where the distinctionbetween architecture and infrastructurewas not yet firmly described: Pre-Futurist,pre-Modern experiments in speed, distanceand networks.

Consolidating, re-contextualizing and expandingthe cultural understanding of infrastructureis more than appropriate in anage of mega-projects. The global market andreliance upon fossil fuels has Primal Burn Fat Burner susteemi ulevaateid a boomin the construction of massive pipelines. TheDruzhba pipeline is the longest. It runs fromsoutheast Russia for 2, miles to pointsin Ukraine, Hungary, Poland, and Germanydelivering 1.

There is a proposed extension to this pipelineadding another 1, miles to its length. The routes of these pipelines are defined bya combination of market economics, geo-politics,and environmental concerns, issueswhich are highly sensitive and controversial.

But these discussions suggest that thesefuel lines themselves are no more than practicalengineered solutions and a means ofexploiting opportunity. They are argumentsover the particularities of route rather thandiscussions which explore the significance oftheir conception. And it is this which is mostmind-blowingly significant. Their vastnessreflects the scale of the corporations thatconstruct them, which themselves haveballooned to eclipse the size of many governments.

They are constructions of planetaryscale, stretching between continents whichre-engineer geology. That these projects are regarded simply asengineering is indicative of the way in whichinfrastructure is perceived as inert structurewhich exists outside of cultural significance. It is what we might describe as a blindnessof the practical.

But as Christie Malry mightremind us, they represent a crystallization ofeconomic, political and cultural ambition. Marshall McLuhan suggested that we mightunderstand media infrastructure as an extensionof our bodily selves. He suggested,for example, that communication technologiesare extensions of our own nervoussystems — that radio is an extension of ourhearing, TV an extension of our vision.

IfMcLuhan is right, perhaps all infrastructuremight be thought of as an extension of ourbodily make up. Perhaps these networks ofpipes and cables are a mapping of our ownbiology onto geology — a globally scaled anthropomorphicprojection.

This bodily reading of infrastructure mightalso suggest that it could be possible todevelop psychological conditions in relationto infrastructure. Indeed, perhaps wemight diagnose Christie Malry as sufferingfrom such a psychological—infrastructuralcondition. Metroloogia ja mõõtetehnika 0 Parapsühholoogia on ebatavaliste ning näiliselt seletamatute psüühiliste nätustega tegelev psühholoogia osa. Uuritavad nähtused sisaldavad: erilist tunnetusvõimet — meeltevälist taju, esemete liigutamist psüühilise energiaga psühhokinees ja teadvuse püsimajäämist peale surma.

Parapsühholoogid kutsuvad neid nähtusi psi — see on neutraalne termin, mis ei vihja sellele, mis neid nähtusi või läbielamisi põhjustab. Parapsühholoogia 0 Paragripp - 3 infektsioon on äge veiste viirushaigus kuid mitte raskekujulinemis iseloomustub palaviku, ülemiste hingamisteede põletiku ning rasketel juhtudel kopsupõletikuga.

Seotud veiste respiratoorhaiguste kompleksiga seisund, kus kliinilisel uurimisel on täheldatavad kopsuhaiguste tunnused, kuid lõplikku laboratoorset diagnoosi ei ole. Kõige olulisem sellega on vältida sekundaarset bakteriaalset infektsiooni.

DNA viirused 0 Paralleeli väärtus on ΄, selle juurdekasv kaardilt mõõdetuna on 0,95 cm. Ristkorrutise abil leianehk x15΄΄. Seega liites juurdekasvu, saan B väärtuseks ΄15΄΄. Punkti 1 lääne pool asuva lähima meridiaani väärtus on ΄, selle juurekasv kaardilt mõõtes on 0,25 cm.

Jaga ploomi kaalulangus Motiveeriva kaalulanguse tekstisonumid

Ristkorrutise abil leian sekundite väärtuse: ehk x8΄΄. Liites juurdekasvu saan L väärtuseks ΄8΄΄. Eesti liikmelisus nendes organisatsioonides tähendab osalust otsuste elluviimisel ja sama nõudmist ka teistelt organisatsiooni liikmetelt. Finalmente, o artigo fornece uma proposta de filtro para distinção entre firmas cooperadas de fato e de cartéis disfarçados de cooperativas. Pellicani Full Text Available Esse estudo investiga como a corrupção afeta as decisões de investimento de firmas brasileiras de capital aberto.

Ma ei läinud nii kiiresti.

Food Tracker Kaalulangus Spa Slimming

Ma ei tundnud, et oleksin palju teinud, kuid kuu aega pärast seda olen võistlen kiiremini kui kunagi varem ega tee isegi mingit kiirustööd. Brett McKay: See on põnev.

Kaalulangus Karne Ka Nuskha Maxiburn Fat Burner

Enne toitumisega alustamist, kuna see on sellega seotud, jätkame treeningutega. Üks teistest asjadest, millest Primal Endurance'is räägite, mis on vastupidine vastupidavusalale tavapäraselt kuuldule, on jõutreening, mis peaks olema vastupidavussportlase programmeerimise oluline osa.

Ma arvan, et enamik inimesi, kes mõtlevad jõutreeninguid tegevate vastupidavusalade sportlaste peale, arvavad, et võib-olla mõned hantlid, mõned kopsud, kuid te soovitate nagu kangitreeningut, nagu surnud tõsted ja kükitused. Kui olete jooksja või jalgrattur, oleks tegemist alakeha asjadega, keeruliste harjutustega nagu kaalutud kükid ja surnud liftid.

Hinnavaatlus

Põhjus on püsiva jõu arendamine. Mis juhtub võistlusel Võisteldes juhtub paar asja, millest üks on kindlasti võime tõhusamalt energiat toota ja lihaseid tunda, kuid lihastel peab siiski olema võime nõudmistele vastu pidada suurenenud toodangust, olgu see siis sprintimine, olgu see siis mägedes ronimine jooksjana või mägedesse ronimine jalgratturina. Näeme jalgrattureid, kes ronivad võib-olla teisele mäele seitsekümmend viis või kaheksakümmend protsenti oma maksimaalsest võimsusest või maksimaalsest võimsusest ja siis, kui kolmas mägi ümber veereb, on nad kuuskümmend viis protsenti.

Mida saaksime teha koolituse valdkonnas, et suurendada võimu pikas perspektiivis? Mida me teeme, laadime need lihaskiud aina sügavamale.

Paneme neile lühikese aja jooksul rohkem stressi konkreetsete asjade kaudu, mida me spordisaalis teeme. Näiteks võiksime teha kaalutud kükke ja teha kindlaks, milline on minu üks rep max kükil?

Ütleme nii, et kui olete vastupidavussportlane, võib see olla kakssada naela.

  1. Telli podcast oma valitud meediumipleieris.
  2. Parim viis alasektori rasva eemaldamiseks

Siis võtame kaheksakümmend protsenti teie ühest kordusest, nimetame seda üheksakümneks ja selle asemel, et teha üks kordus ja peatuda või vastupidi, selle asemel, et teha kaheksakümmend või sada naela kakskümmend või kolmkümmend korda, kümme kordust kolm korda ja kõndige siis minema, võtame selle hübriidi ja läheme kaheksakümmend protsenti teie ühest kordusest, teeme praegu nii palju kui võimalik, teeme kiire kümnesekundilise puhkuse, ei hakka isegi seadmeid uuesti kokku hoidma või tegelikult ei tee jaluta sellest eemale, tee veel paar, võib-olla puhka seal veidi, tee veel paar.

Laadime neid kiude seni, kuni me ei saa veel üht esindajat täiusliku vormiga lõpule viia, vorm on siin omamoodi peamine kohtunik.

Kaalulangus parast 40 naela Kahju kaal Aventura

Mida me teeme, on see, et laadime kiudusid ja siis taganeme veidi ja siis laadime neid uuesti ja tagurpidi, kuid laadime neid maksimaalselt. Värbame kiude sellesse lihaskoesse üha sügavamale, niivõrd kui need kiud suudavad toime tulla võimsuse nõudmistega, mida võidakse kutsuda sprindis poolel teel rattavõistlusele või mäkketõusule, laeng mäest üles või südamemurd Mägi Bostoni maratonil või midagi sellist.

firma kavaldab seadust: Topics by sobralikeesti.ee

Põhimõtteliselt treenime võistluse koostisosi, kuid tehes seda nii, et selle asemel, et neid lihtsalt harrastada, lõhume need ära. Parseldame kogu eesmärki komponentideks, nii et tegeleme aeroobse efektiivsusega ja maksimaalse püsiva võimsusega. Räägime hiljem sprindist ja sellest, kuidas suhtume sprintidesse kui intervalltreeningu vormis.

Seejärel uurime lõpuks, kuidas on dieet oluline, kui muudame oma varutud rasvast rasva ekstraheerimist. Brett McKay: Kuidas väldivad vastupidavusalade sportlased jõutreeninguid tehes ohtu kokku panna? Jalgratturitele ja jooksjatele iga natukene… Kindlasti on teil rohkem lihaseid ja see lihas suudab rohkem tööd teha, kuid see on nagu rohkem kaalu, mida peate kandma. Kuidas te pöördute- Mark SissonEsiteks, kui me teeme jõusaalis alakeha treeninguid, siis ei kogune te peal kokku, nii et te ei kanna tegelikult peal mingit lisaraskust.

Me ei lase teil teha biitsepsi lokke ja poiste tõmbamisi ja deltalihaseid. Võite, kui soovite, kuid see pole siin mõte. Siinkohal on see, kui konkreetselt jõusaalis jõusaalis saada saan, et ehitaksin jõudu ja ei paneks kogu keha ümber asjatut massi.

Kui räägime kaalutud kükkide või surnud tõstete tegemisest, räägime lihtsalt jalalihastest. Te ei hakka kokku panema. See on lihtsalt võimatu, sest kui teete tööd joostes, toetute ikkagi sellele lihaskoele. Lihtsalt see, mida oleme teinud, on töötanud teie võimuses. Me pole töötanud teie suuruse kallal, vaid teie võimu nimel. Hulgimüük ei ole probleem.

Ma trotsin teid, kui näitate mulle ühte jalgratturit, kes on jõusaalis tehtud töö tõttu kurtnud kokku kogumise üle. Enamik jalgrattureid vaatate nende neljarattalisi Isegi kui nad ei tee jõusaalitööd, on nende quadid selle töö tõttu päris suured lihaplaadid, eriti sprinterid. Miski, mida saalis teed, ei takista ega takista su võimet tõhusalt võistelda. See on tegelikult meie arendatava võimsuse ja kaalu suhe. Eriti jalgratturid vaatavad seda maagilist arvu kuus vatti kilogrammi kohta.

Kui suudate pikema aja jooksul jõuda kuue vatti kilogrammi kohta, peksate sama varustuse ja kõige muu kasutamisel enda kõrval olevat poissi. Brett McKay: Räägime sprindist, sest see on anaeroobne tegevus. Kuidas see sobib mõttega, et tahame oma vastupidavustreeningul rajada aeroobse baasi?

Mark Sisson: Sprint tuleb sisse, sest paaril põhjusel. Esiteks on sprintimine veel üks viis selle püsiva jõu, selle sügava jõu kallal töötamiseks.

Kui räägime sprindist, ei räägi me niivõrd intervallide vanast koolist. Kui olete maratoonar, siis tegite tõenäoliselt palju poole miili kordusi või miili kordusi või tõesti pikemaid vaheaegu, mida me tegelikult ei nimetaks alustuseks sprindiks.

Vähemasti treenides oli haruldane, et maratoonar tegi sada meetrit või kakssada meetrit. See oli nii, et see ei kehti minu maratoni tegemiste kohta.

Kere Slim Down Reviews Rasva poletamine kulma veega

Ma ei jookse kunagi nii kiiresti, miks peaksin siis nii kiiresti treenima? Vastus on see, et mida me treenime, uurime kõigepealt, kuidas saaksime kõige tõhusama treeningu, kus oleks kõige vähem valu, kannatusi ja ohverdusi.

Me nimetame seda MEDiks, minimaalseks efektiivdoosiks. Kui sprindite, võin teile näidata, et tehes kuus kuni kaheksa kümne kuni kahekümne sekundilist sprinti pärast soojendust Loomulikult soovite soojendada, kuid kõik, maksimaalne pingutus ja siis olete valmisvõite minna: 'Sa oled hull, Mark. Kuidas see mind 10K või maratoni puhul aitab? Teete palju tööd väga keskendunud ajaperioodil, mis võimaldab teil veeta, kui me ütleme, et vähem aega maapinnal ja rohkem aega õhus, kui olete jooksja või tõhusam pedaalida läbi kogu tünni insuldist.

Kui olete jalgrattur, siis teate, millest ma räägin. Efektiivseks Primal Burn Fat Burner susteemi ulevaateid saamise idee on olla selle silindri sees, millest proovite alati pedaalida, nii et te lükkate eest edasi, surute allatõusu ja surute tagasi. Sa ei looda mitte ainult, et pedaalid saavad ülevalt alla ja siis trambid neile, vaid muutud tõhusamaks. Kõik need asjad, olenemata sellest, kas spurtite jooksjana või jalgratturina ja see töötab ka ujumise jaoks, valmistab selline treening teid ette lihase enda tegeliku töö efektiivsuseks, nii et mitte nii palju energiaallika osas, kuid mehaanilise jõu osas, mida see kõõluste ja lihaste komplekt tekitab.

Brett McKay: Jah, see on mõistlik. Raamatust saavad inimesed teada, kuidas kogu see koolitus koos töötab. Panete raamatus välja soovitatud programmi. Mulle meeldib ka teie raamatus see, et annate retsepte, kuid see pole liiga retsept. Ma arvan, et raamatu üldine teema või idee on see, et peate lihtsalt oma keha kuulama ja tegema seda, mis teile sobib.

Mark Sisson: Minu eesmärk on siin muuta inimesed koolituse suhtes intuitiivseks. Kuidas ma seda tegema otsustasin, on mingi haridus, keha töötab nii. Seda oleme õppinud viimase kahekümne aasta jooksul teadusest, mida me ei teadnud kakskümmend või kolmkümmend aastat tagasi.

Siin on, kuidas me saame seda rakendada seda, kui me tahame. Lõppkokkuvõttes olete enda jaoks parim treener. Kui saate aru nende tehtud valikute tagajärgedest ja ärkate hommikul üles ja ütlete, kuidas ma end täna tunnen? Mul oli see plaanis, aga kui ma ei viitsi seda teha, võin ma päeva vabaks võtta.

Ma ei pea end süüdi tundma, sest pidin täna minema kergele viieteistkümne miili matkale või hõlpsale viiekümne miili rattasõidule või mis iganes, aga ma ei tunne seda ega tunne end ettevalmistatuna, siis suurepärane.

Nüüd olete muutunud intuitiivseks. Oodake, kuni olete selleks valmis, eriti näiteks sprindipäeva puhul. Kui te ei löö sprindipäeval kõiki silindreid, siis ärge tehke seda. Kui teenite puhkepäeva ja puhkate, võidate rohkem kui treenides, mis võib teid eemale seada vigastustele või võib teid tagasi seada, kuna teie immuunsüsteem ei olnud selleks päevaks valmis nii sügavale kaevama. Läheme tagasi toitumise juurde, sest see on treeninguga tihedalt seotud. Primal Endurancesi eesmärk on keskenduda aeroobsetele treeningutele ja see nõuab rasva.

See põletab rasva kütusena, nii et ma kujutan ette, et dieet, mida me soovime, kui treenime Primal Endurance'i viisil, on keskendunud rohkem rasvale kui süsivesikutele keskendunud?

Eesti rahvusbibliograafia

Mark Sisson: Jah. See on kindlasti tervislikum rasv. Vaatame, mida me siin teha üritame. Püüame keha sundida muutusi tegema, reguleerima geenisüsteeme, mis loovad võimsama lihaskomplekti, mis võimaldab meil pääseda juurde salvestatud keharasvale ja seda tõhusamalt põletada. See tähendab mitokondrite ehitamist, kus rasvad põlevad rakkudes, muutes need mitokondrid tõhusamaks.

Kõik see toimub tänu sellele, et geenid lülituvad sisse või välja, reageerides neile antud signaalidele Brett McKay: See on epigeneetika? Mark Sisson: See on epigeneetika. See on võti kõigele, millest me räägime ürgses plaanis, ürgses vastupidavuses, kõiges ürgses, paleo, esivanemas.

podcast # ürgne vastupidavus - kuidas saada rasvapõletavaks metsaliseks | mehisuse kunst"

Kuidas kasutada ära geenide jõud läbi tehtud epigeneetiliste valikute, söödud toiduainete, valitud treeningtüüpide, päikese koguse, une ja mänguhulga kaudu me võtame endale? Üks tugevamaid epigeneetiliste regulaatorite komplekte on toit. Juba see, et me saaksime süsivesikuid kõrvaldada või neid tagasi hoida, on kehale võimas signaal, et oodake minut, ma olen terve elu toetunud süsivesikutele, sest olete mind toitnud iga kahe või kolme tunni tagant ja nüüd sa muutud.

Nüüd vähendate süsivesikuid, te ei toida mind nii tihti, vaid toidate mulle rohkem rasva. Pean vist kohanema, nii et keha reguleerib neid ensüümsüsteeme, mis on seotud rasva ladustamisest väljaviimisega, ülespoole.