Liigu sisu juurde

Autos olevate asjade ehk n. Sotsiaalkindlustusameti poole on võimalik kahjuhüvitise saamiseks pöörduda ainult juhul, kui kutsehaigusest või tööõnnetusest põhjustatud tervisekahju tekkimises süüdi olev tööandja on õigusjärglaseta likvideeritud. Ambulatoorse ravi korral hüvitame ravi maksumuse 14 päeva eest üks kord aastas piirmääras kuni eurot. Voodihaige või spetsiaalse meditsiinilise hoolduse puhul hüvitame kulutused kuni eurot, muu hoolduse puhul kuni eurot kalendrikuus. Kas kasko aitab? Niisugune vorm on kasutusel kogu Euroopas, mistõttu see lihtsustab liiklusõnnetuse vormistamist, kui osapooled on pärit eri maadest.

virsikud poletavad rasva

Hüpoteetilise litsentsitasu suuruse arvestamisel Kahju ja koht § lg 6 tähenduses tuleb lähtuda konkreetsest teosest ja selle kasutusõiguse väärtusest. Tähtsust ei ole sellel, kas isikule oleks olnud kättesaadav ka mõni teine sarnane teos ning milline oleks olnud selle kasutamise eest makstav hind. Autoril on ainuõigus otsustada, kas, kellel ja millise tasu eest ta lubab oma teost kasutada.

Kogu nisu pita leiva kaalulangus

Seejuures vastutab kostja VÕS § lg-st 2 tulenevalt kahju tekitamise eest deliktiõiguslikult üksnes juhul, kui õigusvastase teo tegemise keelu eesmärgiks oli sellise kahjuliku tagajärje ärahoidmine, nagu hagejal esines vt Riigikohtu Absoluutsete õiguste rikkumise korral ei näe VÕS § ette mittevaralise kahju hüvitamist, v.

Autoriõigused, sh AutÕS §-s 12 loetletud autori isiklikud õigused, ei ole käsitatavad isiklike õigustena VÕS § lg 1 p 4 ja § tähenduses, mille rikkumise korral oleks mittevaraline kahju hüvitatav VÕS § lg 2 ja lg 6 alusel.

Kim kadu kaal

Siiski on võimalik, et autoriõiguse rikkumisega kaasneb ka autori VÕS § lg 1 p 4 ja § kaitsealasse langevate isiklike õiguste rikkumine, näiteks juhul, kui sellega kaasneb autori au ja väärikuse kahjustamine või tema Kahju ja koht valeandmete avaldamine. Kõnealuses direktiivis reguleerib kahju hüvitamist artikkel 13, mille esimesest lõikest tuleneb liikmesriikidele kohustus tagada, et pädevad kohtuasutused kohustavad kannatanud poole avalduse alusel rikkujat, kes teadlikult rikkus või pidi põhjendatult olema rikkumisest teadlik, maksma proportsionaalselt õiguste valdajale rikkumise tagajärjel tekitatud kahju ulatuses kahjutasu.

Kui kael, õlg või pea valutavad? Kaks punkti. Tervis Mu Yuchuniga.

Kahjutasu suuruse kindlaksmääramiseks kohtus näeb direktiivi art 13 lg 1 ette kaks alternatiivset võimalust. Esimese kohaselt tuleb kohtutel võtta arvesse kõiki asjakohaseid aspekte, näiteks negatiivsed majanduslikud tagajärjed, sealhulgas kannatanud poole kaotatud tulu, rikkuja teenitud mis tahes ebaõiglane tulu ja sobivatel juhtudel muud tingimused kui majanduslikud tegurid, näiteks rikkumisega õiguste valdajale tekitatud moraalne kahju vt art 13 1 a.

Alternatiivina võivad kohtuasutused asjakohastel juhtudel kehtestada kahjutasu peamiste tegurite üldsummana, nagu vähemalt autoritasude või honoraride summa, mis oleks võidud saada, kui rikkuja oleks taotlenud kõnealuse intellektuaalomandi kasutamiseks luba vt art 13 1 b.

Rasva poletav kook pdf

Kohus selgitas, et kahjuhüvitise kindlaksmääramine ainult lähtuvalt art 13 lg 1 p-s b viidatud hüpoteetilisest autoritasust hõlmab üksnes intellektuaalomandi õiguse omajale tekitatud varalist kahju, mistõttu kahju täielikuks hüvitamiseks peab õiguse omajal olema võimalus lisaks sel viisil arvestatud kahjuhüvitisele nõuda hüvitist mittevaralise kahju eest, mis talle võis tekkida vt p