Alustame pisut positiivsemal lainel, kuna iseenda bossiks olemise juures on mitmeid plusse, mistõttu on see ka niivõrd ahvatlev karjäärivalik paljude jaoks

Selline mänguviis tekitab ainult pettekujutluse võimsast orkestraalsest kõlast ja kutsub tegelikkuses esile terve rea probleeme. Praegu on sel vaid harmoonilise tugipunkti tähendus. eluaastast, ent on huvitavad ka vanematele lastele ja emadele-isadele!Pärast seanssi jätkub trall kinos ühe lõbusa karumõmmi seltsis. Nii võibki juhtuda, et üsna minimaalsete, kuid stiilselt ja nupukalt valitud vahenditega teostatud saade kõlab sama hästi, vahel aga pareminigi kui hoopis keerulisem ja raskem variant, mis hästi õnnestuda ei taha. Toodud näites on esitatud põhilised läbiminevate ja abihelide kasutamise kohad. Seda tööd peaks alustama bassiparii väljamõtlemisest.

AHVENAMAA – Gondvana Reisid

. Nagu eespool kirjas, peaks bassipartii olema loogiline ja võimalikult pika mõttega, st mitte alati ei pea bass olema akordimärgi niminoot või muu akordi koosseisu kuuluv noot.

Lõunasafari 2019 Egiptuses laevaga M/Y Captain Sparrow.

. Ülesanded • Katsetage bassikägu kirjutamist mõnele teisele teemale näit , mida nagu bluusigi, on võimalik mängida nii kui tunnetusega. Seega on bluusivormi eelistamise põhjuseks vaid lihtsus. See on eriti oluline kesisema pianistliku ettevalmistusega mängijale, võimaldades ise valida jõukohase, võimeid arvestava saatefaktuuri.Saade peab kõlama vabalt, või nagu muusikud ütlevad, ei tohi „higi lõhna“ juures olla. • Kuna tegemist on rütmimuusikaga, st tempol ja rütmi täpsusel e pulsil on erakordselt suur tähtsus, soovitan bassikäike õppida koos metronoomi või rütmimasinaga. Me alustame pisut Nukufilmi "Miriami värve" meenutava hästi lastepärase ja teletupsliku muusikalise lühifilmiga "Hap-pea", mis on valminud kunstikooli lõputööks.

Jaapani anime eriprogramm -

. Sobiv register klaveril oleks kontraoktavi ülemine pool kuni väikse oktavi alumine pool. • Bassipartii peab olema tema jaoks parimas registris, st mitte liiga madalal ega liiga kõrgel. NB! Ärge unustage blue noote ja bluusi helirida!. Järgnevalt pakun välja mõned abistavad võtted bassipartii kujundamiseks.

Läbiminevat ja abiheli ei kasutata üldreeglina rõhulisel taktiosal, need võivad olla ka altereeritud. Praktiline valik jääb iga mängija hea maitse ja stiilitunde otsustada. • Analoogiliselt eelmise ülesandega tehke seda ka teistes helistikes. • Läbiminevaid või abihelisid kasutades tuleb jälgida, et akordi heli langeks rõhulisele taktiosale. Meie kasutuses on ka läbiminevad ja abihelid ja kui siia lisada veel nende alteratsioonid, on meil kasutada praktiliselt kõik oktavis olevad noodid. Siin soovitan kohe käeulatusse võtta noodipaberi, pliiatsi ja kummi ja hakata saatepartiid kujundama. Seda animafilmi peetakse kuulsa "Minu naaber Totoro" eelkäijaks ning see on sündinud ajal, mil Jaapani oli vallutanud suur pandakaruvaimustus. Töö käigus võivad need muutuda, praegu on neil pidepunkti tähendus. • Kui kavatsete tekitada pikema orelipunkti, siis kirjutada need noodid. Seda rakendatakse praktikas küllaltki sageli, kuna üldreeglina on nootides toodud saateharmoonia üpris lakooniline ja lausa kutsub end abi- ja läbiminevate akordidega täiendama ja huvitavamaks muutma. See nõue on eriti oluline, sest džäss- ja popmuusika sageli vägagi keerukate akordide puhul määrab nende funktsiooni just bass ja teised harmooniapillid seda ei dubleeri. Eeltoodud reeglil on ka erandeid, st autoreid, kelle harmooniakäsitlus on nii põhjalikult paika pandud, et keerulisemaks seda enam teha ei saa, midagi ära jättes aga muutub kogu pala olemus. Soovitan seejuures kindlasti kasutada agi- ja läbiminevaid noote. Siin jõuamegi ühe esimesel pilgul pisut ebaloogilise järelduseni: läbiminevate ja abihelide puhul on kasulik lähtuda eelkõige sellest helist, kuhu me välja jõudma peame, mitte niivõrd sellest, millest nad lähtuvad. Need reeglid, mida me bassikäigu kujundamisel jälgima peame, on aga universaalsed, st kehtivad ka enamiku teiste vormide puhul rütmist ja tempost sõltumata. Nagu nimigi väga tabavalt ütleb, mõistetakse selle termini all põhiliselt kõrvuti asetsevatel nootidel ühtlaselt, nagu jalutades liikuvat ja hüppeid vältivat bassipartiid. Seejuures jälgige, et põhiliikumine säiliks ühe jooksul – üldmulje peab olema stabiilne ja võimalusi pakkuv    Kui eelmised ülesanded on täidetud, katsetage valsi ja aeglase valsiga. See kehtib ka bassipartii puhul. Tehke seda kirjalikult! • Õppige need partiid pähe, nii et suudaksite neid vabalt erinevas järjekorras mängida. Alustame pisut positiivsemal lainel, kuna iseenda bossiks olemise juures on mitmeid plusse, mistõttu on see ka niivõrd ahvatlev karjäärivalik paljude jaoks. Tuleb arvestada, et kui saate harmooniahäältes midagi juhtub või vahele jääb, ei pruugi see saadet tervikuna ära rikkuda, vead bassis aga teevad seda kindlasti. Seejärel on ekraanil animeklassik Isao Takahata lõbusa lasteloo "Suur panda ja väike panda" esimene osa, milles oma vanaemaga bambusesalus elav tütarlaps Mimiko tutvub väikese pandakarupoja ja tema isaga ning nad satuvad paljudesse seiklustesse. Kõiki neid reegleid silmas pidades on igale loole võimalik moodustada lugematu arv omanäolisi bassipartiisid. Ainuke probleem on siin selles, et peame teadma nende omavaheliste suhete seaduspärasusi, et nad loogiliselt kõlaksid. Seda faasi ettevalmistuses ei soovita alahinnata, sest sellest sõltub kogu kontseptsiooni kujunemine; • välja mõelda, mis rütmis peaks lugu olema; • leida õige tempo. WALKING BASS Bluusi bassipartii kujundamisel on veel üks põnev võimalus, nn Walking Bass. Muul juhul on see aga lihtsalt oma elu keeruliseks tegemine ja RESSURSI RAISKAMINE. Ruumiga ei soovita koonerdada! • Järgmise sammuna tuleks leida ja neisse taktidesse kirjutada noodid, mida peab tingimata mängima, näiteks esimese akordi nimibass, mis annab meile õige helistiku tunnetuse; iga modulatsiooni või kaldumise uus T. Ei maksa lasta end segada nüansist, et vahel võib kasutatav heli olla samaaegselt mõlema funktsiooni tunnustega. • Bass peab andma selgelt tuntava tonaalse põhja. Altereeritud abihelid bassis on tänuväärne võimalus tuua kõlalist vaheldust ka muidu konservatiivsesse vanemasse muusikasse nagu valss, aeglane valss ja tango, ilma nende põhiolemust muutmata. • Valitud põhiliikumine tuleb säilitada kogu jooksul. • Bassipartiisid saab ja peabki omavahel varieerima. Teise puudusena tooksin välja kohmakuse – oktavites bassipartii puhul ei ole võimalik ühtki pisutki kiiremat või kergema tunnetusega käiku mängida, st tekivad probleemid praktiliselt kõikide tantsurütmide karakteri tabamisega, v.a valss ja aeglane valss. Kõigepealt peaks arvestama tempo sobivust laulu sisuga, seejärel tehnilist külge – et solist jõuaks sõnad korralikult välja laulda. See ei tähenda, et ei võiks olla mõningaid sünkoope või muid „rosinaid“, ent üldmulje peab olema stabiilne. Neid kõiki korraga kasutada ei ole siiski soovitav, ükski liialdus ei tule kunagi kasuks. Bassikäikude moodustamise õppimist alustame bluusi aluseks võttes ja seda loogilisel põhjusel: bluusi harmooniaskeem on väga lihtne, st jääb väga kiiresti meelde ja nii on rohkem aega mõelda antud ülesandele – bassikäigule. Ma ei väida siinkohal sugugi, et oktavis ei võigi mängida, võib küll, kui see on saate kujunduse seisukohalt vajalik näiteks kulminatsiooni rõhutamisel, orelipunkti pidamisel jne. Ja see kajastub kohe ka bassipartiis.Muidugi ei tohi seda teha kuidas juhtub, autori teksti peaks suhtuma lugupidavalt. Ja kui on huvitav kontseptsioon, võib mõningal määral muuta nii harmooniat, tempot, vormi kui rütmi. Saate mängimisel tuleks meeles pidada, et üldreeglina on bass meloodia järel kogu esitatava pala tähtsaim komponent ja dünaamilisel skaalal ainult veidi vaiksem kui meloodia.

TOURIST BUS SIMULATOR Episode 1 "Turismi kompanii esimene buss"

. Nagu eespool mainitud, arvestab helilooja esitajate kui kaasautoritega, see tähendab aga oluliselt suuremat loomingulist tegevusvabadust süvamuusika interpreetidega võrreldes. Tempost sõltub ka saatefaktuuri valik; • leida solistile sobiv helistik ja vastavad mänguvõtted. Bassipartii kujundamisel tuleb arvestada eelmainitud džäss- ja popmuusika loominguliselt huvipakkuvat võimalust – esitajal kui kaasautoril on õigus ka noodis toodud harmooniat oma kontseptsioonist lähtuvalt varieerida. Walking bass on bluusile ja ka teistele svingiajastu lugudele väga iseloomulik ja seetõttu tuleks sellele üsna palju tähelepanu pöörata. Õige tunnetuse tabamiseks on soovitav ette kujutada, kuidas mängitav bassikäik näiteks kontrabassi või basskitarri esituses orkestris-ansamblis kõlaks, ja seda siis kõlaliselt imiteerida. • Rütmipillina peab bass andma ka täpse ja kindla rütmilise põhja, millele toetub kogu saade. Siin peab muidugi arvestama alteratsiooni loomuliku tunglevusega, st kui me kõrgendame abiheli, siis laheneb see alati üles-, kui madaldame, siis allasuunas. Siin tekib ka veel reaalne oht solisti ülemängimiseks. Kui need küsimused on vastuse leidnud, tuleks asuda nn tehnilise töö juurde. Üks selliseid on näiteks Uno Naissoo. SMS laen postkontorist

Kommentit