Eraisik kiirlaen Tartu

isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Eraisik kiirlaen Tartu. . andmed maksevõime kohta; i. This Account has been suspended. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Bondorae laenu.eelised kiirlaen internetist. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Naudi seda - raha24 pretensioon. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee.

Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b.

| Tartu linn

. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid.

Yr – Hourly forecast for Tartu, Tartumaa (Estonia)

. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a

Kommentit