Liigu sisu juurde

Kaks rewolwripauku õhtuses ämaruses. Selle tõttu paistab sejge olewat. Teisi peale Vello m liikuwat ei nähtud ja wiimane läks otse sinna poole, kus Lfljem leiti Laado surnukeha la mamas. Tapetu Karl Laado oli Salme P olnud numbris hulk aega. Kuulutuste tuunad xuuiutusi iil;e 5 mk.

Kuula nägu lambatall ja lase ennast niita. Sll pärast et ole meil kunagi kombeks olnud Valimiste eel läbi rääkimist pidada. Valimisel oid uue walitsuse wastu kõigepealt sotsialismid, siis rahwuslik-wa bameelsd. Kuid wcstu oli ka rahvaerakond, kellest ei oodatud, maid arwamisel oldi. Sealt edasi ai. Motsawechi telus leidsime [uba mitu saat konda m-wtchmsi ots. See paistis sollapärast teiste hulgast silma, et ta Väga obaav ja lõbus inimene oli, kes tenve joltsdonna olema pani.

Siin nägin sälllc midagi esi» mest korda: Roosmannil! Ja stnrr taulmnees oli ta: temve öö laulsime leina ja isamaa laule. Mitme häälega. Kes matuale sõitis, oli kindlasti kodus ta mõne lcuwksovi liige. Wcchöl tibas posnaest wihma, tas Mest hoolis. Kurgid oli inimeste pilw ootamas. Alati uusi sa uusi saaölond; tuli juure. Gi olnud joal kuml ruumi maha istuda, tuli püstjata strsta Päew ossa. Kes mõtles nduausd aijd söögi wõi joogi peale.

Ay, Kurgsal oli igalpool, et nuta ainult, kui nagid, kuidas inimene psaib minana ja kõik jcitota, mis ta alustanud, mis käes poo tali. KuM aianurgas hrvmunud silmadega tciflfu» idatud metskits, astjata oma peremeest ootamas; saali, tai itavavne, tamsutatud kurg. Teas Zasob- Rahwuslisest kasvatusest. R-rhwuSliku raävatufe kongresst kokkukutsumine. Tchtud eel tööde katva ja Põhilaused. Kougreösist kutsutakse osa wotma töiti meie Oxa poleti rasva tapja ja seltskondliji tegelasi Kohv ja kaalulangus Livestrong orgauisatstoouide esi tajaid.

Iga riigi julgeolek ja Püisiwus oleneb sellest, edendad» idealiftlme Md-id, juhtide» «id eiit! Nendel riikidel, Kelle! Tuleb selgitada ha«vz. Tu wuslik kultuur, ühistöö ja tunne kõrgemate leb Võidelda alkoholismi, toreduse. Tuleb kuiva tada enam perekondlist, seltskondlist. Eriti tähtis oleks rõhutada rahvusliku ja omarahwuse ja õiglusetunnet ning kõrgemalt hin riikliku kaswotuse tähtsust nende riikide suhtes, nata riigikvdanilu ülesandeid.

Perekond on ühiskondlise elu rlus, fee kes wõrdkemisi hilja tekkind, ja püsida wõmad oma sisemise ühtluse ja Väljaarenenud kultuuriga. On wendamise probleem ja selle arendamine. Isiku perekonda tuua enam rcchwuslikku waimu ja sel suhtumisest ühiskonnale ja lelle Vormidele ei jaa lest kõrwalda-da Võõrad traditsioonid ia wõsras riiklikus möttes mitte ü? Dütarlastele ja poisslastele tuleb koolas Vaid ilka enam kerkib see prob õpetada laste kaswatamist ja nende eest hool-it leem Me.

Tuleb kõrwal Nahwusliku kaswatuse. Eriti on sellest mõttest kinni Riik. Omariiklus on meie olemasolu täht haaranud Eesti eugeenika silts. Omariikluse mõtet tuleb eden korraldusel rida nõupidamisi ja koos-olckuid on dada ja süwendada. Riigi h"visid tuleb kõrge ära poetud, kust oka on wõtnud meie ülikooli õpe male seada isiklikkudest huwidest ja igal ajal neid jõude, riigikohtu liikmeid ja teisi tuntud Tartu kaitsta.

Rahwusliku kaswatuss täht Mitmekordsete nõupidamiste ja harutustega samateks abinõudeks on: setgvs, et tööle tuleb laiemaid ringkondi kaasa 1 Tõuterwis, 7eha? Et karskuk. KaSmatuS asugu omapärade saaks, millises suunas meie kaswetuslift tõõd kultuuri seisukohal, s. Ukuks põetud kokku «kutsuda üldist rahwuäilu kas 3 Kool. Kookide Spekawade ülekoovma matuse kongressi.

Usu- sa kirikuelu juhtimine peab siin tõõd teha saaks ja et Varem mõtteid Vahetada dima ra-hmusliku olemasolu mõtte seisukohalt. Võimalik tehtud töö ja esitatud küsimuse kohta, s teadus, kirjandus ja kunst Oxa poleti rasva tapja on tarwilikuks peetud eeltööds ja mmne resultaa käsitama meie elu rohkem rahvuslikust sevuikohest.

RahVusliku kaswatuse ots skjawäe nilbed laulud j. Meie ideaal on a töutis'lt terwe Kongressi kavamakse kuluval aastal ära ja tubli, b jopsicaljelt õigluse sihi areneiv, c pidada, mille teemide ja tähtpäevade määramises eneseteadlik ja b omapärase kultuuriga rahwas. Au d ou, a, atw. Karlson, dr.

Rumma ja W. Ernits, seltskond ja riik. Isiku arendamsiel on maja kaswarada ja Kyngres-fst osa wõtma lul'ut:kse kõik meie tilal haridus- ja seltskondki sed ja a'u leiuks jäädakse. Kuld sea! See tüli ei ssa wisi mitte wä.

Sõjakas oli meeleolu uue walitsuse ametisse seadmisel. Ja nähtamasti sa-b see meeleolu ka juhtimaks edassidi. Te manti kabineti on üks nendest wähestest, keda sarnase tormiga wastasrinna poolt wastu wõeti. Juba enne det laratstooni waielusi oid kibedused lahti. JflllemUüjad I Jõiilu- o uoeoosfo postßocrte we«! Hieaed võistlemata odavad! Walik kõige «aurea! Leiner, Kunlna«ttn. Olgugi, st furana, nii Kas olete nx. Täna Väsinud olin, et olul ega suumial t::cm Väärtust küll snam nii tiaaidasti ei küm.

Nad ei jätnud mmd siima. Mtsaneist töine nad ei tunne wcol surma tõsist Vahi pojad, tugevad twoved m-ch:d, hai fc-id kolmawust: «Idmeie nutame tatra teine mul teine teise Aäe alt kinni ja konid POOD.

Täna nutab Linda, homme nutan mina". Kmri mrtaönahi Põrmu mulda wiimme wõilab aega. Seal o-li uus, pra.? Ei jätud puusärk määratu inimeste hulga saatel üle jõe, mind sinna. PisikcheHe vohoduppa wiidi.

Oh JumcT, soe cyk! As suumm ja ilusam taisest, oti ju torme maa Seda oli wõimata noaga lõigata, scda obäk matusel esitatad, Riia, Peterburi. Wõib oäa pidanud kirmega raiuma. Aga roh-ndoa kõnvoit paistis tai ksoäraldus Oxa poleti rasva tapja, et mustaaxxnm: isega oli w-ecl LcmbrÄqlne, mi suur kui sõorrmbar.

Wacweilt ci'l sis toeses ruumi end Mna Võisin haua juures ainua nutta, nutta, ümber põõrda. Tcan kõiges niipalju, ct nutta tai huil lops. MetusMte hulgcs oli, öcliii, euose riiet»? RohllÄn ma ei daam, jae wahtis mulle ivooniuoä otsa: m'. Tcisel hcermiikul leidsin enose see narr nuit ab. KuidaS sa kunas twirf-fod -rrl jäigi sadama. Oõ tuli kütta, onne tai Kurgjalt seovad ja j ufod, riided ja V? PnalZt maha olid saanud, kuidas nad mu nrodi Väsinud olime, surmani Väsinud: päk tas dlid tõstnud, seks?

Olid ju lauad taritud Oh. Pidime tase ja worstalaste käest kuiwakntud sa pubastrtud. Wõid neil muidugi ei oln"d, meltsa mstsawcchi pojad taadsid ta pimedas ega räimi oli Tahtsin neäe va, kuidas mõist teed läbi lume ja sao tagasi marssida! Wihma watas, si olnud enam propia kiust lelmäonift teadsid nemadõi, Je? Miita igatahes oi jõudnud enam, iäusin paar korda puu alla ja palusin: 3 Valitsuse deklaratsioon. Korruptsioon Paide-Tamsalu liinil Eilse päewa oli riigiwanem J.

Teemant wabariigi Valitsuse deklaratsiooni kokkuseadmisega ametis. ZAurejooneline puude kõrwuletormetamine. Riigi kahju ulatab miljonitesse. Juba Kauemat aega liikusid teatud ringkon dades kuuldused, et kitfaroopaliselt raudteelt. Kui siis küsiti, kes nimelt puudemüüja on ja missuguste Hindadega puid müüakse, tähendati, et seda igaüks ise, kes asjast huwitatud. Wastastl korral wõidakse kogu. Puudewedu kitsaroopalisel raudteel Mqi des. Selgus, et Tam falu-paide kitsar oo polise raudtee puuladudest järjekindlalt suuremal määral riigi puid Kõr male REJUV Kaalulangus ja neid eraisikutele müüakse.

Alates Esna raudteejaamast on mitmest raudteejaama ladust puid wogunite kaupa raud teel edasi saadetud eraisikute aadressil, kellele puud müüdi. Saadud summad kadusid muidugi puudmnüüdate-raudteeametnikkude taskutesse. Kuidas sündis siis puude salapärane kõrvaldamine? Oige mitmel raudtee puuladu juhatajal on Viisiks - saanud puude wastuwõtmisel ladusse ja sealt wäljaandmise juures omapäraselt tamada. Kui puid ladusse tuuakse, walwab laduiuhataja hoolega selle järele, et puusüllad igokälqsebt mõõdu wasta annaks ja nad kõi alti täielikud oleksid.

Ainult siis wzetakse puud ladusse wgstu. Laduft puude wälaindmisel we durisuhtideie. Kui armesse Oxa poleti rasva tapja puude rohkust, mis ladus seisab, ei ole sar ncme puude.

Pnuladusid rewideeritakse aegajalt ja kui puude üiemöõtmrsel ilmsiks tuleb, et ladus puid rohkem on. Võetakse ülearused puud uuesti arwele. On näituseks dokumentide järele puid ladus sülda, ladus aga tegelikult 35 sm da. Kuna ladude rewideerimine pikemate wahe aegade järele sünnib, ei tea peale ladujuhatasa keegi, kui palju puid tegelikult.

On siis näituseks ladus juba suuremal määral öko- noomiat" olemas, wõib see ka kõik korraga ära kaduda, kuid dokumentide järele jääb la dusse ikkagi tarwiline hulk puid alles. Arwestades nende wöimaiustega, on mit med Tamsalu-Paide kitsaroopalise raudtee la dujuhatajad. Et kahtlustustest kõrwale hoida, toimetati puudenvüüki järgmiselt: puuladu ette antakse kau baweo wagun, ladujuhataja korraldusel täidetakse wagun ladusolewate riigi puudega ia haagitakse rongi külge, kes waguni teatud jaama toimetab.

Saadetis on adresseeritud kellelegi eraisikule, kes tarwiliste dokumentide ettenäitamisel jaamast puud kätte saab. Töölistele, kes puid wagunitsse laadisid, jääb muidugi teadmata kichu riigi puud saadetakse, sest puudelaadimme kuulub hariliku töö hulka ja puid wõidi ka teistesse ladudesse wiia.

Raudtee jaamas, kust puud saadeti, märgitakse saatekirja dele, et puud on eraomandus ja läkitatakse eraisikusjuures ka saatekulud tariifide kohaselt ar westatud salendav seep 7 paeva. Saatekulud õiendab kassas kas ladu juhataja wõi puude ostja.

Oxa poleti rasva tapja Paksuke posed parast kaalulangust

Harilikult tegid seda Viimased. Raha puude eest on aga ladujuhataja juba Varem ostjalt kätte saanud, wõi saab selle hil jem kokkuleppel. Ladudest kõrwale toimetatud puid on müü dud alla turuhinda ja seepärast ei olnud ka ost jatest puudu. Ari" on aetud järjekindlalt juba kauemat aega ja laduinhatajad seadusewastaselt omanda nud Võrdlemisi suuri summasid.

Näituseks on lühikese aja jooksul ladujuhataja riigi puid omandanud ja müünud marga wäär tuses. Samane kasulik äri" oleks Vahest weelgi edasi kestnud, kui wastawad ametiasutused sellele jälgile ei oleks saanud ja lõppu teinud. Ootamatult wõeti puuladude ja raudtee jaama dokumentide rewideerimine ette, mis ülja tawaid tagajärgi andis. Leiti, et puuladudest on riigi puid kõrwale toimetatud wõrdlemisi suurel määral.

Äsjast on teatatud ka kohtuwõimudele, kelle korraldusel juurdlust toimetatakse süüdlaste Vastutusele wõtmiseks.

Kuna praegu rewideerimist edasi toimeta takse, ei ole riigi kahju weel lõvulikult selgitatud, kuid olemasolewate andmete järele tõuseb kahju miljonitesse markadesse. Õhtul kell 8 astus wabariigi walitsus erakor raliselt wklu, kus riigiwanem walitsu e liikmeid deklaratsiooniga lähemalt tutwustama pidi. Kuuldawasti on riigiwanem armumisel, et deklaratsioon enne riigikogu pühadewaheaega ette kandmisele peab tulema.

Arwatawasti esitatakse deklaratsioon täna hommikul riigikogule. Missugusel koosolekul riigikogu deklaratsiooni ettekandmise päewakorda Võtab, on lahtine. Riigikogu pühade waheaeg algab täna. Waheaeg kestab Riigikogu Vanematekogu koosolekul eile ot sustati riigikogu käesolew i stang järk lõpetada täna.

Selleks peetakse homm. IV alates tanviduse järele koosolekuid. Arwata wasti on neid kolm. Enne otsustati weel wastu wõtta ainult kõige kiirema iseloomuga seadused, nagu riigi eelarwe nr. Lõputödde ettekandmine ja kaitsmine. Oponendid kolonel Rekmann ja kolo nek Brede. Oponendid kindral rohkemal, arwu! Töõdeettemalmistamiseks oli kõrgema sõsakooli õpilastele kolm kuud aega antud, kus tegewus ja tema tähtsus Oxa poleti rasva tapja oludes".

Oponen nad kõigest muust tegcwusest wabastatud olid. Küsimuse Slim alla jalad kodus praegu ja tuleevikus, on järgmised: 1 Oponendid kindral Le wäe ja suurtü-limäe koostöötamine meie oludes". Oponendid kolone.! Ree k ja kolonel Brede. Olemasolcwad waated ja wõimalikud abi vlubes eriti". Oponendid kindral T Armand ' nõud meie olukorras".

Ringeriksrussen 2013 - Russelua mi

Oponendid kolonel Ri i ja kindral Lebedew. Opo wav d ja kolonel Reek. Meie wõimed sellel alal".

Tegew toimetaja K. Kuulutuste tuunad xuuiutusi iil;e 5 mk. Kokaotsimise kuulutused suura ses kuni mk. Kuulutusi wõetakse iärzmise näeva nr kuni kella 3 p.

Opo aja sõjas ja selle tähtsus". Oponendid kindral nendid kolonel Reek ja kolonel R«i man n. Oponendid kaitse, eraldi meie oludes". Oponendid kolonel Reek ja merewäe kapten Salza. Ettekannete algus Ifemad meie oludes". Oponendid kolonel Reek! Neljandale ja wiiendale ettekandele on ka as jast huwitatud eraisikutel pealtkuulamine lubatud. Riigikassa andmetel ulatasid riigi sissetule [ftubjl nowembrlks f.

Läinud aastal olid riigi sissetulekud esimese kümne kuu jooksul m. Üksikute liikide järele jagunesid sissetulekud järg miselt kstunbriles 1. Sri ja töõstusiyaüsud m. Lõiwud ja tajumaksud: m. Kaudsed maksud: m. Riigi monopolid: m. Riigi ett ewõtted ja Varandused: m. Eelmiste aastate tagasimaksud: m. Erakorralised tulud: m. Läti lemmik Pooleks murdunud. SÄaduAil awarii. Lati lehtede teatel juhtus läinud nädalal Riias sõjamäe aevodvoomil iseäralik lennuõune tus.

Bali-lla" süsteemi lennukil tõusis Wu leu dur Sp-vogis. Peale mõnede suvmasõlmede te gemist maandus wiimane, ning kohe peale selle -lendas samal lennukil lendur Weilin. Umbes minutilise õhuswiibimrse särele maandus ka see. Kuna mootor wevl töötas, tahtis lendur lennukit kuuri juure wiia. Järsku tundis len dur, et lennuki mootor õhku tõuseb ja ta ise alla poole libiseb.

Selgus, et lennuk arusaamata põh justel pooleks' oli murdunud. AGa uuriteisse. Sama süsteemi lennukil hudus läinud aastal'riias Itaalia lendur Mamardi. Uus põllutööminister ameti kohuste täitmisel. Laretei päewakäsk ametkonnale. Põllutöömmister Laretci asudes põllutöö ministeeriumi juhtimisele, awaldas ametkon nale Mina jään lootma, et see Kontakt, mis minu eelkäija ministeeriumi ametkonna ja scltskondliste organisatsioonide wahel on olnud, edasi kestab ja minule ker gendada aitab w astu tu Sri kast tööd.

Peale pühi tuleb riigikogu kokku uuel aastal uueks istungjärguks esmaspäeval, Riigikogu uueks abiefimeheks J. Walimitte täna. Ühenduses riigikogu noorema abiesimche T. Kal b u s'e Valimisega uude Valitsusse tohtumi nistriks, wabaneb see koht.

R igikogu eilasel koosolekul teataski sekretär, et T. Kaldus on esitanud wabastamisteada ande. Kuna noorema abiesimche kcht tööerakonnale kuulub, on see uueks kandidaadiks sellele kohale märkinud oma rühma liikme J. Zimmer mani. Wiimase kandidatuuri on tööerakond teistele rühmadele teatamaks teinud. Uue Mesimche Valimine Võetakse riigikogus täna ette. Birk asub Moskwa saadiku kohale. Kni endise Valitsuse Välisminister A.

Birk Moskwa saadiku kohalt oktoobris f. Välisministriks tnli, jäi Mõskma saadik» koht Vakantseks. Uue walitsnse ametisse astumise järgi awaldas A.

Birk sootoi, et tema walmis on jälle Moskwa saadiku kohale asuma. Wälisministri k. Sepp, pidades täht faks, et saadik isiklikult Moskwas Viibiks, esi nes walitsuscle wastawa ettepanekuga. Riigikassa tulud 1. Birk Viibimata oma kohale Moslwa sõidaks ja asuks saahiku kohnstetäitmisele.

Läti teen Tallinna konwerentsiks eeltöid. Komisjoni esimehe tutwunemis reis sisemaal. Rigas S. Ulmanis ja sekretär W. Munters tulewal nädalal Luban» ja Windcuvi, et koha peal harutada mõningaid Kaalulangus app vorreldav kaalu jalgijatega, mis seotud lepingutega, mida Läti Kärmal ajal oma naabritega tahab sõlmida.

Muu seas taherakse Liibawi tööstuste produtseerimise wõimete üle selguele jõuda. NeljapäemÄ oli majandusdele gatsioonu seimis istung, millest osa wõtsid asjast hmvitatud ametkonnad ja majandusliste organi satsioonide esitajad.

Harutast delegatsiooni üles andeid edaspidistel läbirääkimistel Eesti ja Lee duga. Kaalulangus Coffee.com aubanduse arendamine. Eesti-Wene kaubanduskoja peakoosolek peetakse reedel detsembril, kell 7 õhtul, wabrikantide ühisuse ruumes. Huwltawamaks päemakorrapunkt'ks on sihtjoonte ülesseadmim selle kohta, mis meil tuleks teha Eesti ja Nõu kogude Wene waheliste Oxa poleti rasva tapja suhete kindlustamiseks ja edendami'cks: küsimus, mis põnewa tähtsusega on just selle tõttu, et wii mase kolme kuuga on pöördepunkt Eesti-Wene kaubanduses sündinud, ja viimaste Wene telli miste tõttu, mis kogusummas Slim Down Outfits 1 miljardi marga ulatumad, on 'Nõukogude Wene tähtsus meie väliskaubanduses esikohale tõusmas.

Koosolekule oodatakse Nõukogude Wene ja Läti majandusringkondade esitajaid. Kõwa torm ja lumetuisk H maal ja merel. Eile õhtul tõusis maal sa merel kõwa torm. Tuul puhus 7 B-pallilise kiirudega. Ühenduses suure lumetuisuga tvõib see merel olowatole lae wadele palju kahju teha, pealegi, kus Tallinna sadamasse täna mitmed laewad Oxa poleti rasva tapja tulemas on.

Eile õhwl toimetuse tõõ lõpul wastawalt poolt järele pärides ei olnud siiski tormi taga järjel tekkinud õnnetustest weel midagi kuulda. MM rostoimine AWM. Kaitseta naisterahwalt teel raha kott rõõwitud.

Tartust, Eile õhtul, s. Abielu kolmnurk: urnvukude mees, naine ja selle armuke. Kaks rewolwripauku õhtuses ämaruses. Seal leiti lärwa Jaani aiewikn ja O:i'. Al"statud juurdlustaa selgus, et tapetu on lärwa-laanis elanud' lihunik Karl Karli p. Laado trvmisss langes kahtlus Wõbmetu wallas Ia as ma kü las elama Bernha d-a!

Vello möeti mahi alla ia alustati as'a uurimist.

Selgus, et tapetud Karl Laado j? Üheskoos mindi siis alenikns asuma wzõraste maja numbrstuvvo. Siuna mi d' s'u'xsted.

Vernhaid Pello. Vsilo käis ka Laada kodus maa'a uas. Armukadeduses võlew läks koju. Tagasi sõuds Pell? Wii ma. Kui Pello neid kolme nägi pöördus ta ümber ia läks Orino asunduse voole Natukese aja pärast kostsid sealt kaks.

Teisi peale Vello m liikuwat ei nähtud ja wiimane läks otse sinna poole, kus Lfljem leiti Laado surnukeha la mamas. Umbes kümme minutit peale paukusid nä hakse Pellot lärwa-leani aiewiku wahel. Kuna need midagi teatada ei saa.

Laadige kõik segisti komponendid, seemnete ja greipide puhastamine enne seda. Kindlasti võtke talu vett, vastasel juhul kohvi ei lahustu. Joo saadud vahendit 30 minuti jooksul enne treeningut. Kosmeetika rasva põletamise jaoks Mõtle looduslike kosmeetikatoodete omadustele metaboolsete protsesside kiirendamiseks. Kaalulanguse suuremate kaalutõus on vannid.

Teda nähakse hiljem wäga ärritatud mee leolus raudteejaamas. Nüüd läheb armukadeduses põlew mees jad jõudsid teekäijani, hüppas reelt maha wiis meest. Üks neist haaras Kulli hobuse Valjastest kinni, kuna teised naise kõrist kinni ahmasid ja revolvriga ning pussnoaga ähvardades raha nõudsid. Hirmunud naine andis röövlitele nõudmise peale wälja rahakoti, milles oli marka raha ja dokumendid, mille järele rõõmcid naise lahti lhksid.

Naine palus rahakoti, mis röövlid seal- wõõrastemaija ja tahad wngida numbeit»l? Need agn olid juba warem lahkunud ja toa uks kinni. Kuid selline komponent nagu sinerliin peaks tekitama ärevust, sest tema lähim sugulane, efedriin, on keelatud levida paljudes maailma riikides. Peamine erinevus nende ravimite vahel on see, et sinerliinil ei ole selliseid tugevaid kõrvaltoimeid, isegi kui teete rasvapõleti oma kätega.

Nad tegutsevad võrdselt, tugevdavad ja jagavad rasvu ja suruge söögiisu. See on nende omaduste puhul vaatamata tugevale negatiivsele mõjule ja sünfriini hinnatakse.

Kombinatsioonis teiste koostisosadega on võimalik saada vererõhu suurenemist, seedimist ja peavalu katkestamist. Enne kui hakkate kasutama, on parem veenduda, et teil ei ole sallimatust ühele komponendile. Aga kui te teete seda kõige võimsamat rasvapõleti oma kätega, ei saa te mitte ainult tõhusat vahendit, vaid säästa ka oluliselt. Loomulik Site sihvare keha püüdlemisel on inimesed valmis juua kõiki ravimeid mõtlemata, mis kahjustavad nad nad saavad tuua ja mõnikord isegi aru, et neid ümbritsevad kõige tavalisemad omadused.

Niisiis, näiteks juua, mis on valmistatud õuna äädika ja mesi jõid rohkem kui Cleopatra ise pärast iga toidu tarbimist, et jääda ilus ja õhuke.

Ja ingver on tuntud oma ainulaadse võime pärast metaboolse kiiruse suurendamiseks ja aeglane ainevahetus on mõnikord täielikkuse peamine probleem. Looduslike rasva burgerite nimekirja võib täiendada punase tšilli pipraga, kaneeli ja greip. Kõik need tooted on head mitte ainult kaalulanguse, vaid ka tervise jaoks tervikuna.

Kokteilid Valmistage ette ilu kokteil: Täitke kolm liitrit vee ingverit, viilutatud plaatidega, kaneeli eelistatult keeridpunase õunte paari ja maitse järgi, keema kõik 5 minutiks, tüve, lahe ja lisage mett Maitse. Jäta see toatemperatuuril umbes tund aega - poolteist pool. Juua päeva asemel vee või mahla asemel. Isegi kui sa lihtsalt süüa ingveri tee, ei oota mõju Oxa poleti rasva tapja pikka aega.

See on piisav, et lisada väikese juure koos oma lemmik tee ja nautida maitse ja kasu.

Naiste ja meeste jaoks võib seda valmistada isegi sellisest lihtsast tootest kefiirina. Üks klaas, mida vajate pool tl kaneeli, punast pipart ja riivitud ingverit saate kasutada ja pulbritsegage kõik kefiiri ja joogiga öösel või pärast sööki.

Peaasi on meeles pidada, et rasvapõleti ei aita sind, kui te ei toeta õiget toitumis- ja spordi mängimist, on need ainult abiained, mis kiirendavad kaalulanguse protsessi. Aga kui te eelistate endiselt looduslike toodetega ettevalmistusi, ärge unustage hoolikalt lugeda kasutusjuhendit.

Metabolismi kiirendamiseks ja kaalulanguse kiirendamiseks kasutatakse rasvapõletite rasvarakkude jagatud tooteid. Neid kasutatakse roogade ja jookide kujul, kokteilide kujul. Rasva põletamise protsessi käivitamiseks kodus saate kasutada ka maskide pakendamist ja vanni. Kõik sellise toimega vahendid kiirendavad ainevahetust, ei anna rasva lükata. Tooted, mis toetavad rasva põletamist Toitumisspetsialistid on tuntud toitumisspetsialistidele, kes kodus kiirendavad ainevahetust, eemaldage liigne vedelik kehast ja reguleerima seedimise protsesse.

Top 20 komponenti moodustavad nimekirja: Tõhususe tooted - Suvila juust, Kefir, Prokobvash ja Jogurt sisaldavad rasvapõleti kaltsitriooli. Lisaks Oxa poleti rasva tapja komponendile sisaldab piimatooted palju valku ja vadakuserumist, mis kodus lõhustatakse nahaaluse rasva koega.

Ginger - tuntud rasvapõletaja. Rikkad eeterlikud õlid, mis parandavad seedimist, stimuleerides maomahla tootmist. Kiudude seedimine veedab keha palju energiat. Kapsas on kasulik valida valge, värv või brokkoli.

Puuviljad on rikas kiudude toksiinidega kehast ja indoolkarbinooli, normaliseerides östrogeeni vahetamist. Väike kalorisisaldus omatehtud kapsas võimaldab teil süüa seda palju, rahuldada ilma rasva ladestumiseta. Kurkud - madala kalorsusega toote rasvapõleti rikas vees. Nad niisutavad keha sees, köögiviljad on kasulikud inimeste aktiivselt koolituse kodus või spordisaalis.

Nahk sisaldab palju vitamiine ja mineraale. Kaneel - koguneb rasvad, vähendab vere glükoosisisaldust.

Rasvapõleti saab lisada tee, kefiiri, kohvi. Greipfruit on rikas askorbiinhappes, vähendab insuliini kontsentratsiooni. Fat Burner Flavonoid Ningin suurendab kolerietilist toimet.

On greip koos filmidega. Roheline tee - toonid, soojendab keha, parandab seedimise protsessi. Sisaldab rasvapõleti tiamiini, subkutaanse ja vistseraalse rasva jagamist kodus. Vesi - kõrvaldab ülekuumenemise tunne, loputab täiendavaid sooli, igapäevase toitumine peab sisaldama 1, liitrit.

Vaarikad - sisaldab vähem suhkruid võrreldes teiste marjadega, nii et see on madala kalorsusega.

Edendab loodusliku maomahla vabastamist. Sinep - äge tugev Spice Fat Burner on kasulik kodu mähiste ja lisades nõud. See stimuleerib seedimist, tugevdab koolituse mõju.

Apelsinid on rohkesti kiudaineid, aitavad kiiresti rahuldada. Võimas rasvapõleti sisaldab eeterlikke õlisid ja flavonoide.

Oxa poleti rasva tapja poletada rasva hingamisega

Stren - parandab seedimist kodus. Oad on rikkalikud valku, kuivatades keha. Kookospiim on kasulik mikromiini- ja seedimise parandamiseks. Ananassi - jämedad kiud aktiveerivad mao mahla, hõlbustada võimsuse protsessi. Rasvapõleti on parem süüa värske. Papaya - jagab rasvu looduslike ensüümide arvelt. Punane vein - sisaldab sünteetilist ensüümi rasvapõleti resveratrooli.

Oxa poleti rasva tapja Kui kaua naha parast kaalulanguse pingutamist pingutab

See blokeerib rasvarakkude sees retseptoreid. Optimaalselt joomine pool tassi päevas pärast söömist. Õunad ja pirnid - kodus puhastab sooled, kiiresti küllastunud, madala kalorsusega.

Kaerahelbed - parandab kõhu ja soole töö kodus.

Võimas rasvapõletaja kodus. Mis on rasvapõletid. Sybutyramiini lähedal tegutsemisravimite lähedal

Rasva põletavad maskid kodus Toote rasvapõleti saab rakendada mitte ainult sees, vaid ka väljaspool, muutes maskid omatehtud mähistega. Õigesti rakendage segusid puhastatud aurutatud nahaga massaaži liikumisega. Mõned segud peavad olema kaetud filmiga ja hoidke kehas kuni tund aega, teised pesta peaaegu kohe, kuid mõju on koheselt nähtav.

Siin on mõned retseptid naistele kasutatavate maskide jaoks: Kaks supilusikatäit mesi, jahvatatud kohvi pluss natuke vett.