Laekumata töötasu viivis laenu tagasimakse graafik

Seega näiteks juhul, kui tööandja ja töötaja lepivad töötasu ja puhkusetasu maksmisega viivitamise osas kokku väiksemas viivisemääras kui VÕSis sätestatud, on nimetatud kokkulepe tühine. Concordia koduleheküljel esitatud materjalide kasutamine või lingi loomine antud koduleheküljele on lubatud ainult Concordia-poolse kirjaliku loa korral, mida saab küsida kontakteerudes bürooga e-posti aadressil [email protected] Puhkusetasu muutub sissenõutavaks ning töötajal tekib õigus nõuda puhkusetasu eel­viimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole leppinud kokku teisiti, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval. Tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud töötasu maksmisega viivitamise viivisemääras.

Laekumata töötasu viivis laenu tagasimakse graafik. Seega kui pooled ei ole lepingus teisiti kokku leppinud, siis tekib töötajal õigus nõuda tööandjalt viivist VÕS-ist tulenevas viivisemääras töötasu ja puhkusetasu maksmisega viivitamise eest. Palga­päev on töötasu ülekandmise kohustuse täitmise päev ehk see päev, millal muutub töötasu sissenõutavaks ning töötajal tekib õigus nõuda töötasu. Concordia kodulehekülje sisu on informatiivse eesmärgiga. Viivisenõude esitamiseks ei ole seaduses ette nähtud üldist tähtaega, ainsaks töötajat piiravaks tähtajaks on seega vaid nõude aegumine, mis annab tööandjale vastuväitena õiguse viivise maksmisest keelduda. Töötasu maksmisega viivitamise eest viivise nõudmise õigus tekib palgapäevale järgnevast päevast kuni selle päevani, mil tööandja on töötasu töötajale üle kandnud. Viivise saamiseks peab töötaja seda tööandjalt nõudma. Töötasu sissenõutavaks muutumise aeg ehk palgapäev on vastavalt TLS-ile üheks kohustuslikuks sätteks, mis peab olema fikseeritud töölepingu kirjalikus dokumendis. TLS sätestab töötajale töötasu ja puhkusetasu maksmise regulatsiooni.

240 laen; krediit viivis -

. Töötasu ja puhkusetasu nõude ning nendelt arvestatava viivise omavahelise seose tõttu algab seega viivise­nõude aegumise tähtaeg päeval, mil tööandja jättis töötajale töötasu või puhkusetasu tähtaegselt välja maksmata. TLS ei sätesta erisusi töötasu ja puhkusetasu maksmisega viivitamisel viiviste arvesta­miseks ega sätesta ka viivisemäära. Vimer kiirlaen. See ei ole võrdväärne õigusalase ega professionaalse nõustamisega.

Töötasu maksmisega viivitamine - Töö

. Concordia ega büroo advokaadid ei vastuta koduleheküljelt leitud infol põhineva tegevuse või tegevusetuse tagajärgede eest. Juhul, kui tööandja keeldub viivisenõude täitmisest ja viivise väljamaksmisest, siis on töötajal õigus nõuda viiviste väljamõistmist kas kohtus või töövaidluskomisjonis. Laekumata töötasu viivis laenu tagasimakse graafik. Seega algavad nii töötasu kui puhkusetasu ja nendelt arvestatava viivisenõude aegumis­tähtajad samal ajal, kuid aegumistähtaja pikkus on nõuetel erinev. Puhkusetasu puhul tekib töötajal õigus nõuda viivist arvates eelviimasest tööpäevast enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole leppinud kokku teisiti või hiljemalt puhkuse kasutamisele järgneval palga­päeval kuni puhkusetasu üle­kandmiseni. Seega tuleneb töötasu ja puhkusetasu maksmisega viivitamise regulatsioon VÕS-ist, kui pooled ei ole lepingus teisiti kokku leppinud. Lisaks sätestab TLS erisuse selles osas, et juhul, kui palgapäev satub riigipühale või puhkepäevale, siis loetakse palga­päev saabunuks riigipühale või puhkepäevale eelneval tööpäeval

Kommentit