laenulimiit

Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Institut­sionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Panga­sisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Tagasimakseid saad teha meie poolt ette antud summas ehk siis minimaalsete osamaksetena või soovi korrad saad ka tagastada ka suurema summa, kui arvel näidatud. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Siseriiklik makse makse, mille puhul nii maksja kui saaja konto asuvad ühes riigis. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks.

Limiidilaen | SEB

. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Nii Ferratum Grupp kui ka Ferratum Bank p.l.c on kõrgelt hinnatud oma klientide ja äripartnerite poolt. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. laenulimiit. Väärt­paberite hinda mõjutavad sündmused/​Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Laenupädevus isiku või laenukomitee õigus teha otsus laenu väljastamise või mitteväljastamise kohta. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud. Eelisaktsia Garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna aktsionärile hääleõigust. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. ADR-e saab kaubelda USA väärtpaberiturul ja nad on mugavaks vahendiks USA investorile välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Laen 5000 eurot. Tulemus esitatakse protsendina. Paindlik, kliendisõbralik, kiire laen Ferratumist.

Krediidikonto – Teie virtuaalne rahakott |

. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Krediidi­võime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest. Krediidikonto -  lisalaenu taotlemine Juhul, kui Sa oled juba kord teinud krediidikonto väljamakseid oma, kuid selle kõik ka ilusti tagasi maksnud, siis võid Sa igal ajal uuesti sisse logida iseteenindusse ja uuesti kasutada ette antud limiidi piires lisaraha. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Swap-tehing/​vahetus­tehing Leping, mis vahetab ühelt väärtpaberilt saadava tulu teiselt väärtpaberilt saadava tulu vastu. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Taotlemine on kiire, lihne ja täiesti tasuta. Müügiopt­sioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Intressimäär/​kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Prospekt/​Emis­siooni­prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Rohkem kui raha - see on meie äri põhimõte. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Püsi­korraldus Kliendi korraldus pangale kanda kindlate ajavahemike järel teatud summa ühele konkreetsele saajale. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Inflat­sioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. Diversifit­seerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Aktsia­kapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. Pangalaen Ferratumist Meie missioon Ferratumis on lihtne – soovime et meie pakutav pangalaen oleks kõige kiirem, mugavam ja kiiret kasutajasõbralikum ning mis oleks kättesaadav ka nädalavahetustel. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Käibe­teatis Käivete aruanne. Kliendile pakutav pangateenus. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Võla­kirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Raha laekub aga klienditeeninduse tööajal sama kiirelt ka nädalavahetusel! Ferratumi pangalaenu tagasimaksmine Sinu laenu osamaksete tähtajaks on igal kuul üks ja sama kuupäev -  sama kuupäev, millal esimest korda avasid laenulimiidi konto. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms. Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik. See kõik on Sinu vaba valik – maksa kasvõi kogu laenulimiit korraga tagasi! Varasema tagasimaksmise puhul me Sind ei “karista” – see tähendab, et mingeid leppetrahve me Sinu arvele ei lisa. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist. See viib alla võlakirjade hinna ning müügi korral kaotaks investor raha. Vahel Sa vajad lihtsalt natuke lisaraha. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuuta­kurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Aktsiaop­tsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia. Väljaspool tööaega saabunud taotlused vaadatakse läbi järgmisel tööpäeva hommikul. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Tähekombinatsioon, mis omistatakse väärtpaberile tavaliselt börsi poolt, kus seda väärtpaberit noteeritakse või temaga kaubeldakse. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku. Esindab omandiõigust ettevõttes. sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. Kliiring /clearing Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Põhi­summa Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Vastandmõiste inflatsioonile. Komisjoni­tasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu. Panga­päev Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha.

laenulimiit. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. aktsia, võlakiri, valuuta jne. Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Müügioptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on madalam kui vara hetkehind. Kaas­laenajad isikud, kes võtavad laenu ühiselt. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse Dividen­dide reinves­teerimine Saadud dividendid, mis investeeritakse samasse väärtpaberisse, mis genereeris neid dividende. Võla­kirja puhas­hind/​Clean price Hind ilma kogunenud intressideta. pangale taotluse esitanud era- või juriidiline isik. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil

Kommentit