Laenutaotlus Monefit

Laenusaaja on kohustatud osutama laenuandjale kaasabi tagatiste seadmisel, registreerimisel, muutmisel, lõpetamisel, kindlustamisel, hoidmisel, valitsemisel, korrashoiul või müügil ja kandma sellest tulenevad kulud. Kui laenutaotleja esitab laenutaotluse laenuandja asukohas, siis tutvub ta laenu tingimustega laenuandja asukohas. Kolme tööpäeva jooksul laenusaaja avalduse saamisest teatab laenuandja laenusaajale samal viisil summa, mille tasumisega on laenusaajal võimalik täielikult täita laenulepingust tulenevad rahalised kohustused. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Laenutaotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest ja kohustub andmete muutumisel muutma enda andmeid ka laenuandja veebilehel. Laenusaaja kinnitab samuti, et ta on teadlik käesoleva lepingu alusel talle antava laenu krediidi kulukuse määrast, kuid ta soovib siiski lepingu sõlmimist. Täiendav laenuosa väljastatakse laenuandja poolt laenusaaja isiklikule kontole. Minimaalsete tagasimaksete suurust ja makseperioodi arvestatakse jooksvalt taskukohasemaks, nõnda et laenukohustuse jääk ning tagasimaksete suurus säiliks alati mõistlikes proportsioonides. Laenusaaja kinnitab, et laenusaaja on Eesti Vabariigi seaduse järgi teo- ja otsusevõimeline isik ning tal on piiramata õigused ja volitused lepingu sõlmimiseks ja enesele lepinguga võetud kohustuste täitmiseks. Esmane krediidivõimekuse kiiranalüüs tehakse ära krediidikonto avamise faasis. Tagasimakse päev vali ise. Leping jätkub ja konto uuesti aktiviseerimine toimub laenusaaja tahteavalduse alusel laenuandja veebilehel või laenuandja asukohas.

Monefit – mobiilne krediidiliin – sinu digitaalne rahakott

. Laenuandja esinduste ja ID-punktide nimekiri on toodud laenuandja veebilehel www.monefit.ee. Krediidikonto avamine käib digitaalselt. Intressiarvestus algab laenu laenusaajale väljamaksmise päeval ja lõpeb laenutähtpäeval. Laenusaaja on lepingu sõlmimisega nõus ja lepingu sõlmimine vastab laenusaaja otsesele, tegelikule ja vabale tahtele. Laenuandja jätab endale õiguse muuta ühepoolselt ilma lepingus nimetatud mõjuva põhjuseta lepingu tingimusi, kui tingimuste muutmine ei ole laenusaaja suhtes ebamõistlik. Kui laenusaaja on esitanud laenuandjale olulisi valeandmeid või kui laenu väljastamise aluseks olnud olulised asjaolud on muutunud, on laenuandjal õigus keelduda lepingu alusel laenusaajale krediidi kasutamise võimaldamisest. Laenuleping loetakse sõlmituks pärast seda, kui laenuandja on teinud positiivse krediidiotsuse ning edastanud selle elektronposti teel laenusaajale. Kui laenuandja ütleb lepingu üles, vähendatakse vastavalt laenu põhisumma tagasimaksmiseks ja laenu kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusummat laenu kasutamata jätmise ajale langeva intressi ja laenusaajale langevate kulude võrra. Sel juhul laenusaaja juurdepääsu laenuandja Interneti keskkonda piiratakse. Eelnevalt mainitud minimaalne tagasimakse on just nimelt minimaalne nõutud summa, mis tuleb igakuiselt tasuda. Kui laenusaaja ei tagasta laenu ja ei tasu intressi nimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et laenusaaja ei ole lepingust taganenud. Laenuandja esitab uue maksegraafiku kliendile e-posti või tavaposti teel. Laenuandja ülesütlemisavaldus peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Laenutaotlus Monefit. Laenusaaja kinnitab, et lepingus toodud andmed laenusaaja kohta on õiged ja tõesed ning tema poolt laenuandja nõudmisel dokumentaalselt tõendatavad. Laenu on võimalik taotleda laenuandja veebilehe kaudu või laenuandja asukohas vastavalt lepingu tingimustele. Monefit on Sulle, kui hindad mugavust, modernsust ja mobiilsust. Monefit kogemused ja arutleu Monefit kogemused Jagage meiega oma kogemust Monefit et [email protected] laenuga ja me avaldame selle anonüümselt oma vestlustes. Vastavaid lepingu tingimusi käsitletakse lepingu lisadena ja nad on lepingu lahutamatuteks osadeks. Laenuandjal on õigus nõuda laenusaajalt, et laenusaaja sõlmiks kindlustuslepingu, mille alusel oleks kindlustatud laenusaaja rahaliste kohustuste täitmine lepingu alusel. Intressi arvestatakse vastavalt laenu kasutamise ajale päevades. Kui laenutaotleja on saanud laenuandja e-kirja kätte või saanud laenu tingimused laenuandja asukohast, peab ta põhjalikult laenu tingimustega tutvuma ning kinnitama üle oma tahet saada nendel tingimustel laenu. Laenu kasutamise eest kohustub laenusaaja tasuma laenuandjale lepingus sätestatud intressi ja muid makseid lepingus sätestatud määras ja maksepäevaks. Laenuandja peab laenusaajale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks. Laenusaaja kinnitab, et laenuandja on selgitanud talle võimalust taotleda krediiti Eesti Vabariigis tegutsevatest pankadest või laenuandjaga samaliigilist teenust osutavatest äriühingutest, aga laenusaaja soovib sõlmida lepingu laenuandjaga. Kasutajanime ja parooli võimalike kuritarvituste eest vastutab lepingu raames laenusaaja ainuisikuliselt. Kui laenusaaja poolt tehtava makse tähtpäev langeb puhkepäevale ja/või riiklikule pühale, arvestab laenuandja makse tegemise kuupäevaks puhkepäevale ja/või riiklikule pühale järgneva esimese pangapäeva. Laenusaaja soovi korral saadetakse lepingudokumendid talle ka paberkandjal tavaposti teel. Täpsed detailid tuuakse välja krediidi teabelehes, millega saate tutvuda laenutaotluse esitamisel. Tabelis esitatakse iga üksiku tagasimakse jaotus, näidates Laenu põhisumma tagasimakse, aastase intressimäära alusel arvutatud intressisumma ja lisakulud, kui laenusaajalt lisakulude maksmist nõutakse. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik kõikidest lepingu sõlmimisega kaasnevatest, nii õiguslikest kui ka majanduslikest tagajärgedest. Minimaalne tagasimakse Krediidiliini kasutamisel koostatakse kliendile maksegraafik, mille tagasimaksete suurus on igakuiselt kahanev. Lihtsalt vali vajalik summa ja saada sooviavaldus teele. Sellise kindlustuslepingu hinna tasub laenusaaja. Erandjuhul ei edastata andmekogudest saadud teavet, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega. LAENUSAAJA KOHUSTUSTE ENNETÄHTAEGNE TÄITMINE Laenusaaja võib laenulepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt. Selleks annab laenutaotleja laenuandjale e-kirja või veebilehe www.monefit.ee teel kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud laenu tingimustega ning soovib saada nendel tingimustel laenuandjalt laenu. Samuti ka Monefit krediidiliinil – saadaolevad vahendid suurenevad ja vähenevad dünaamiliselt vastavalt kasutatud osale ning tehtud tagasimaksetele. Isikutuvastamine Monefit’is Eestis kehtivad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadused nõuavad, et kõik esmakordsed kliendid end Monefit’i esindustes või Omniva postkontorites ühekordselt identifitseeriks. Peale lepingu peatumist ei ole laenusaaja konto laenuandja koduleheküljel aktiivne. Laenu kasutuslimiidi suurendamine ja vähendamine. Tegemist on päris erakordse pakkumisega, sest uus klient saab teenuse esimesel kuul täiesti tasuta. Samas lubatakse eeskujuliku maksekäitumisega lojaalsetele ning ennast tõestanud klientidele võimalust krediidilimiiti tõsta. Laenuandja väljastab laenusaajale veebilehele sisse logimiseks kasutajanime ja parooli. Laenusaaja tasub intressi kasutusele võetud laenu summalt maksepäevaks koos laenu põhiosa tagasimaksega. Ettevõte Monefit Estonia OÜ pakub neid laene tõepoolest. Selleks on laenuandja poolt ELI-le ja Nord Collect Osaühingule antud kõik vastavasisulised volitused ja õigused. Krediiditasu tuleb maksta vaid perioodi eest, mil summa on sinu kasutuses. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks arvestatakse ja laenusaaja on kohustatud tasuma intressi vastavalt laenu kasutamise perioodi pikkusele päevades. Krediidi kulukuse määra arvutatakse eeldusel, et laenusaaja võtab krediidilimiidi kasutusele viivitamata ja täies mahus. Taganemisavalduses peab olema märgitud laenusaaja nimi, isikukood, lepingu number, avaldus lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning laenusaaja allkiri. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KONFIDENTSIAALSUS Laenuandjale teatavaks saanud laenusaaja kohta käivate andmete töötlemise tingimused on sätestatud kliendiandmete töötlemise põhimõtetes, mis on lepingu lahutamatu osa. Laenusaaja kinnitab, et tema suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti ega nimetatud ajutist haldurit, samuti ei kehti ärikeeldu. Laenuandja asukohas lepingu tingimustega tutvumise korral annab laenutaotleja nendega tutvumise kohta kirjaliku kinnituse. Laenuandja teatab laenusaajale laenu kasutuslimiidi vähendamisest viivitamatult. Lepingus toodud krediidi kulukuse määr arvutatakse lepingu või lepingu muudatuse sõlmimise aja seisuga ja kehtib ainult juhul, kui laenusaaja täidab oma lepingust tulenevad kohustused kokkulepitud tähtaegadel ja tingimustel. LAENUANDJA ÕIGUS KEELDUDA LAENU VÄLJASTAMISEST Laenuandjal on õigus keelduda laenusaajale laenu või täiendava laenuosa väljastamisest, sealhulgas laenusaaja suhtes kehtiva kasutuslimiidi piires, ilma oma otsust põhjendamata. Esmakordselt taotlust vormistades pead veel allkirjastama ka isikutuvastusankeedi Monefit ID-punktis – kas Omniva kontorites või Monefit Estonia OÜ esinduses. Avalduseta või avalduses näidatust erinevas suuruses tasutud summa võib laenuandja lugeda ettemaksuks, mille arvel täidetakse lepingust tulenevad kohustused nende sissenõutavaks muutumise hetkel. LEPINGU LÕPPEMINE Leping on sõlmitud tähtajatult. Kogu protsess toimub online’is, nagu oled harjunud. Laenu taotlemiseks kinnitab laenutaotleja laenutaotluse vastavalt veebilehel ilmuvatele juhistele. Digitaalse isikutuvastuse tegemiseks sobib kasutada ID-kaarti ja Mobiil-ID või Smart-ID online lahendusi. Krediidikonto avanud kliendid saavad määratud krediidilimiidi ulatuses raha igal ajal kasutusse võtta. Laenusumma võib ennetähtaegselt osaliselt või täielikult tagastada. Laenuleping koosneb laenu tingimustest ja käesolevast kliendilepingust ning see antakse laenusaajale või saadetakse laenusaajale elektronposti teel laenusaaja poolt laenuandjale antud elektronposti aadressile. Laenusaaja kinnitab, et laenusaaja omandis on piisavalt vara, mille arvelt on laenusaajal võimalik käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täita. Nõuded krediiditaotlejale: • Vanus vähemalt: al. Laenuandja võib lepingu laenusaajapoolse lepingu olulise rikkumise tõttu üles öelda. Aktiveeri Monefit sõna otseses mõttes käigu pealt, mobiilselt ja mobiilist. Kliendiandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad laenuandja veebilehel www.monefit.ee. Teenus on sajaprotsendiliselt kompetentne ning puudub põhjus muretseda läbipaistmatute tingimuste pärast. Pole vaja maksta lepingutasu ega intressi. Laenutaotlus Monefit. Krediidilimiidi ülempiir sõltub taotleja personaalsest krediidivõimekusest. lepingu või õigusaktidega ettenähtud juhul. Laenuandja teavitab neist laenusaajat, viimase poolt esitatud andmetele tuginedes, ka e-kirja teel. Traditsioonilise isikutuvastuse tegemiseks tuleb minna ID-Punkti. Mida kiiremini seda teha, seda väiksemad on laenuga kaasnevad kulutused. Laenu või täiendava laenuosa väljamaksmise tingimused: Vastavalt laenusaaja soovile makstakse pärast laenutaoluse aktsepteerimist laen laenuandja poolt välja laenusaaja isiklikule kontole. Laenuandja lähtub käesolevas punktis nimetatud konfidentsiaalsuskohustuse täitmisel ka kliendandmete töötlemise põhimõtetest. ID-punktide hulka loetakse Monefit’i esindused ning Omniva postkontorid, mis pakuvad isikutuvastusankeedi allkirjastamise võimalust. Enne lepingu sõlmimist tutvu hoolikalt teenuse tingimustega ja vajadusel pea nõu spetsialistiga. Laenuandja ei pea ette teatama hinnakirja muudatustest, millega hinnad muudetakse laenusaajale soodsamaks ja lepingu sätete täiendamisest, mis puudutavad laenuandja rahapesu tõkestamise alast tegevust.

Результаты финансового года | Monefit

. Konto loomise käigus tuleb krediidiliini kasutamise tingimustega tähelepanelikult tutvuda ja nendega nõustuda. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest. Taotle SMS kiirlaen ID kaardiga.

Pärast lepingu kinnitamist on krediidikonto avatud ja kasutamiseks valmis. Laenuandja kohustub laenusaajat tingimuste muutmisest eelnevalt teavitama ning andma talle õiguse leping kohe lõpetada. Laenusaaja kinnitab, et tal puuduvad mistahes õiguslikud ja muud takistused lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Kui laenu tagastamine ei toimu tähtaegselt ja/või lepingus ettenähtud tingimustel, siis laenusaaja tegevust laenuandja veebikeskkonnas piiratakse. Vali omale mõistlik laenusumma ning liigu edasi samm sammult. Alati saab tagasi maksta rohkem. Kliendile saadaoleva krediidi ülempiir võib olla madalam kui suurim esialgu välja pakutud laenusumma. Samuti võib laenuandja selleks nõuda laenusaaja poolt laenusaaja maksevõime hindamiseks täiendavate dokumentide esitamist. Laenusaajal on õigus nõuda laenuandjalt tasuta, mistahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul, lepingu kohta tagasimaksetabelit, milles on laenu põhisumma tagasimakse tähtaeg kindlaks määratud. Laen andmine eraisikult eraisikule. Laenusaaja maksab kontohaldustasu igakuselt, kui laenusaajal on kasutuses krediidisumma või tal on tasumata intressi või teenustasusid; Krediidi kogukulu on krediidilimiit, kasutamise lõpptähtpäevani tasumisele kuuluv intress ja kontohaldustasu. Laenusaaja toimib lepingu sõlmimisel ja täitmisel heas usus. Saad Sulle avatud krediidiliini kasutada täpselt sellises ulatuses, nagu vaja. Selle kindlustuslepingu hind kujuneb laenusaaja poolt taotletava laenusumma suuruse, tähtaja, laenusaaja varasema maksekäitumise ja muude tehinguga seotud asjaolude põhjal. Monefit pakub sõltumatust ülereguleeritud pangandussüsteemist ja vabadust teha oma finantsotsuseid täpselt nii ja siis, kui Sina seda õigeks pead. Laenusaajal on võimalus lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole. Krediidiliini avamine ja selle omamine ilma kasutusel oleva krediidisummata on tasuta, mingeid haldustasusid ei rakendata. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus poolte kokkuleppel Harju Maakohtus. Samuti ei pea laenuandja ette teatama seaduste muutumisest tingitud lepingu muudatustest. Sulle avatud krediidiliini saad kasutada täpselt sellises ulatuses, mis parajasti mõistlik. Selleks on laenusaajal võimalik kasutada digitaalset isikutuvastust või minna kohale laenuandja esindusse või ID-punkti. Laenusaaja nõudmisel teeb laenuandja laenusaajale tasuta mistahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul nimetatud tabeli kättesaadavaks. KASUTUSLIMIIDI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE Laenuandja positiivse otsuse korral võimaldatakse käesoleva lepingu alusel laenusaajal saada laenu tema suhtes kehtiva krediidilimiidi piires. Krediidi kogukulu hulka ei kuulu lepingust tulenevate kohustuste rikkumisest tulenevad tasud, mida laenusaaja peab laenuandjale tasuma. Laenusaajal on õigus saada, talle võimaldatud krediidilimiidi ja kasutuslimiidi piires ning laenulepingu raames, täiendavat laenuosa, logides oma kasutajanime ja parooliga sisse laenuandja veebilehele www.monefit.ee või laenuandja asukohas. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest, lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust. Trahvi maksmine ei asenda rikutud kohustuste ega teiste lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti ei välista laenuandja õigust lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks. Juhul, kui laenusaaja taotleb laenu saamist muu panga kontole, see on mitte SEB Panga kontole, pikeneb laenu kättesaamise aeg pankadevahelise arvelduse aja võrra. Kui laenusaaja ei ole muudatustega nõus, on tal õigus leping enne muudatuste jõustumist üles öelda, teatades sellest laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja täites eelnevalt kõik oma lepingulised kohustused. Laenusaaja kinnitab, et lepingu sõlmimisel ei tegutse laenusaaja tema suhtes raskete asjaolude esinemise tõttu. Korduval laenamisel ei ole tarvis uut laenulepingut sõlmida. LAENU TAOTLEMINE JA VÄLJASTAMINE

Kommentit