Laenutaotluse aastane sissetulek

Pärast taotluse vastuvõtmist esitab Laenuandja Laenusaajale küsimustiku Laenutaotleja maksevõime hindamiseks. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega. Uute Üldtingimustega mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Leping koheselt üles öelda, teatades sellest eelnevalt kirjalikult Laenuandjale ja tagastades laenu koos Tagastamise päevani arvestatud intressidega. Refinantseerimine – Lisateenus, mis võimaldab Laenusaajale muuta Laenu perioodi või Laenu osamakse suurust. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada esmalt Poolte kokkuleppel. Graafiku allkirjastab Laenusaaja koos lepinguga, millega kinnitab, et on Graafikuga tutvunud, sellest aru saanud ning selles toodud maksete suuruse ja tasumise tähtaegadega nõus. Laenutaotleja ja Laenusaaja peab olema üks ja sama isik.

Laenu tingimused - Bigbank

. Laenuandmise otsus – Laenuandja nõustumine Laenutaotlejaga Lepingu sõlmimiseks kokkulepitud tingimustel. Laenu ennetähtaegne tagastamine ei vabasta Laenusaajat Lepingu rikkumisest tulenevate kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne Laenu ennetähtaegset tagastamist. Laenuandjal on õigus loovutada lepingust tulenevad nõuded Laenusaaja vastu koos tagatistega kolmandatele isikutele, kusjuures juhul, kui nõue loovutatakse sissenõudmise eesmärgil inkassofirmale, kohustub Laenusaaja tasuma sellise loovutamisega seotud kulud. Üldtingimused – käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad üldtingimused. – Laenusaaja poolt Laenuandjale makstav tasu Laenu kasutamise eest. Enne lepingu sõlmimist väljastatakse Laenusaajale Euroopa standardinfo teabeleht, mille kättesaamist laenusaaja kinnitab allkirjaga. Isikutuvastamine internetis laen. Graafik on Lepingu lahutamatu lisa. Graafikus on esitatud osamaksete hulk, summad ja tasumise tähtajad. – on internetis aadressil www.varalaen.ee asuv Laenuandja veebileht ning Laenuandja teenustega seotud asjaajamist toetav keskkond. Võlgade refinantseerimine laenu vahel tõsine üksikute pakkumine. Laenu saamiseks edastab Laenutaotleja Laenuandjale Laenutaotluse. Annuiteetgraafik – igakuine laenumakse, mis sisaldab laenu tagasimakset ja intressimakset  on kogu laenu tähtaja jooksul ühesuurune. Laenutaotluse esitamine ja Lepingu sõlmimine. Kui viivisemäära reguleerivad seadusesätted muutuvad, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist seaduses lubatud maksimaalses määras. Laenutaotluse saab esitada Kodulehe vahendusel vastavalt Kodulehel toodud juhistele või kirjalikus vormis. Kui lepingus märgitud tähtpäev satub puhkepäevale või riigipühale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval tööpäeval. Leping jõustub selle sõlmimisel. Teade loetakse kätte saaduks, kui see on edastatud kokkulepitud viisil lepingus või hilisemas kirjalikus teates Laenusaaja poolt nimetatud aadressil ning teate adressaadil on mõistlik võimalus sellega tutvuda. Kui Intressi või Laenu tagasimakse kuupäev langeb päevale, mis ei ole pangapäev, lükkub tagasimaksepäev edasi lähimale järgnevale pangapäevale. Kui Laenusaaja teavitab Laenuandjat soovist elamukinnisvaraga seotud laenulepingust tulenevad kohustused ennetähtaegselt täita, esitab Laenuandja Laenusaajale viivitamata püsival andmekandjal ennetähtaegse tagasimaksmise võimaluse kaalumiseks vajaliku teabe. Laenusaajal on võimalik kokkuleppe mittesaavutamisel pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Laenusaajale esitatavas teabes peab olema märgitud ennetähtaegselt tagastatav summa, Laenusaajalt nõutava hüvitise suurus, kasutatud eeldused, mis peavad olema mõistlikud ja põhjendatud. Laenuandmise otsuse mittetegemist ei pea Laenuandja Laenutaotlejale põhjendama. Lepingupooled kohustuvad mitte avalikustama kolmandatele isikutele informatsiooni Lepingu tingimuste kohta teise Lepingupoole kirjaliku nõusolekuta. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse kohus. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral kohustub Laenusaaja tasuma viivitatud maksetelt Viivist. Laenutaotluse saamine ei kohusta Laenuandjat Lepingut sõlmima ja/või Laenu väljastama. Laenutaotleja – isik, kes on esitanud Laenuandjale Laenutaotluse. Lepingust tulenevad õigused ja kohustused on peamiselt reguleeritud lisaks Lepingu lahutamatuks lisaks olevatele Üldtingimustele võlaõigusseaduses sätestatud sidevahendi abil sõlmitud lepingute ning laenu- ja tarbijakrediidilepingute kohta käivate sätetega. Laenuandja teostab Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi. Laenusaaja poolt Laenuandjale tasumisele kuuluvad Laenu tagasimaksed ning nende tasumise tähtajad on Lepingu lahutamatuks lisaks olevas Graafikus. Leping sõlmitakse üksnes juhul, kui laenuandja on veendunud , et laenu saaja on võimeline laenu lepingus kokkulepitud tingimustel tagasi maksma. Laenusaajal on õigus laenulepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt ja tagastada Laenusumma enne tagastamise lõpptähtpäeva. Ennetähtaegse tagastamise korral ei maksa Laenusaaja Laenuandjale intressi Laenusumma kasutamata jätmise aja eest ega muid ennetähtaegse tagastamisega seotud kulusid. Intress loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tasutuks, kui Graafikus ettenähtud intressi makse on Graafikus kindlaksmääratud tähtajal laekunud Laenuandja kontole. Lepingu sõlmimisel Laenusaaja kinnitab, et info ja teave lepingu kohta esitatakse talle tema poolt Lepingus märgitud e-posti aadressil. – isik, kelle Laenutaotluse osas on Laenuandja teinud  positiivse Laenuandmise otsuse ning kellega on sõlmitud Leping. Laenuandja esitab Laenutaotleja nõudmisel viivitamata ja tasuta teavet andmekogus tehtud päringu tulemustest, kui päringu tulemusena otsustatakse Laenutaotlejale laenu mitte anda. Kõik graafikujärgsed maksed tuleb teha lepingus märgitud Laenuandja arvelduskontole, lepingus ettenähtud tähtpäevadel ja suuruses. – Lisateenus, mille raames Laenuandja pakub Laenusaajale täiendava Laenu saamise võimalust. Laenusaaja tagastab Laenu vastavalt Graafikus toodud maksete suurustele ja tasumise tähtaegadele. Laenuandja väljastab Laenusaajale Laenu eurodes, kandes Laenu üle Laenusaaja kontole pärast Lepingu sõlmimist. Bulletgraafik– kuumaksetena makstakse ainult intresse ning kogu laenusumma tasumine toimub graafiku lõpus. isikuandmete töötlemine toimub vastavalt isikuandmete töötlemise korrale. Viivise arvestus algab maksetähtpäevale järgneval kalendripäeval ja lõpeb tähtaegselt tasumata makse Laenuandja arvelduskontole laekumise päeval. Laenuandja kannab Laenu üle ilma Laenusaaja-poolse täiendava korralduseta Lepingus märgitud kuupäeval. – Lepingus kokkulepitud rahasumma, mille Laenuandja kannab Laenusaaja arvelduskontole. Laenutaotluse ja Laenutaotleja maksevõime analüüsi käigus antakse hinnang Laenutaotleja poolt esitatud dokumentidele ja taotlustele, Laenuandja poolt tehtud Laenutaotleja taustakontrollile, Laenutaotleja sissetulekule. Euroopa standardinfo teabeleht-kirjalik dokument, mis esitatakse Laenusaajale enne lepingu sõlmimist ning mis sisaldab täieliku teabe laenu kohta. nimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et Laenusaaja ei ole lepingust taganenud. Laenuandjal on õigus lepingust tulenevad nõuded pantida. Laenuandja saadab Laenusaajale Üldtingimuste, Graafiku ja Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe väljatrüki Laenusaaja poolt Laenutaotluses näidatud e-posti aadressile. Laenuandja edastab lepinguga seotud teateid: e-posti teel, posti teel lihtkirjaga või lepingus ettenähtud juhtudel tähitud postiga. – Lepingu tingimuste kohaselt koostatud Laenu tagastamise ja intresside tasumise graafik. Laenusaaja annab laenulepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku ja tingimusteta nõusoleku töödelda isikuandmeid lepingus ettenähtud koosseisus ja eesmärkidel ning edastada kolmandatele isikutele. – Maksepuhkus, Refinantseerimine, Lisalaen ning muud võimalikud Laenu kasutamisega seotud täiendavad võimalused Laenusaajale. Laenuandja võib edastada Laenusaajale meeldetuletuse Laenu maksmise kohta Laenutaotluses märgitud posti-, e-posti aadressile ja/või SMS-i teel Laenusaaja poolt Laenutaotluses märgitud mobiiltelefoni numbrile. Laenusaaja isik tuvastatakse kehtiva  ID kaardi või passi alusel. Lisalaenu võimaldamise eelduseks on Laenuandja poolt teostatud täiendav Laenusaaja maksevõime analüüs, arvestades sealjuures Laenusaaja eelnevat laenukäitumist. Kui Laenuandja ütleb lepingu üles, vähendatakse vastavalt tasumata krediidi kogukulu laenu kasutamata jätmise ajale langeva intressi võrra. Laenuandja ei esita Laenusaajale intressi maksete tasumiseks arveid. Laenusaajal on õigus nõuda Laenuandjalt tasuta kogu Lepingu kestuse jooksul Lepingut ning sellega seonduvaid dokumente. Leping sõlmitakse, kui Laenuandja teeb Laenutaotluse põhjal positiivse Laenuandmise otsuse ning Laenutaotleja isikusamasus on nõuetekohaselt tuvastatud. Tasuma Intressi ja tagastama Laenu lepingus kokkulepitud korras ja tähtaegadel. Informeerima Laenuandjat kõigist muudatustest, võrreldes lepingus või muudes Laenuandjale esitatud dokumentides fikseeritud andmetega. kui Laenuandja ei saanud Laenusaaja krediidivõimelisust õigesti hinnata, sest Laenusaaja jättis teadlikult esitamata Laenuandja poolt nõutud teabe või võltsis esitatud teavet. Laenu ennetähtaegse tagastamise korral ei maksa Laenusaaja Laenuandjale Laenu kasutamata jätmise aja eest intressi ega muid kulusid.

Kasutajatugi | Credit24 võlanõustamine ja vastutustundlik.

. Laenutaotluse aastane sissetulek. Kõigi lepingust tulenevate maksete tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida Laenusaaja nimi ja lepingu number. Lepingu ülesütlemisel lõpetab Laenuandja intressi arvestamise lepingu ülesütlemise päeval ja alustab tähtaegselt tasumata summalt viivise arvutamist alates lepingu ülesütlemisel makstavate summade maksetähtpäevale järgnevast päevast. Laenutaotluse esitamiseks Kodulehe vahendusel tuleb Laenutaotluses täita kõik kohustuslikud väljad. Laenu ülekande aluseks on allkirjastatud leping. Laenusaajal on õigus taotleda Lisateenuse võimaldamist, esitades Laenuandjale vastavasisulise teate Kodulehe kaudu või suheldes otse laenuhalduriga. Laenuandja järgib vastutustundliku laenamise põhimõtet.  Enne lepingu sõlmimist hinnatakse laenu taotleja krediidivõimelisust. Lisateenuse kasutamise korral, koostab Laenuandja uue Graafiku Lisateenuse võimaldamise taotluses esitatud andmete alusel.

Lepingust taganemine või ülesütlemine ei vabasta Laenusaajat varaliste kohustuste täitmisest, mis on tekkinud lepingu alusel enne lepingust taganemist või lepingu ülesütlemist. Laen loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tagastatuks, kui Graafikus ettenähtud Laenu makse on Graafikus kokku lepitud tähtajal laekunud Graafikus näidatud Laenuandja kontole. Laenuandja ei esita Laenusaajale Laenu maksete tasumiseks arveid. Laenuandjal on õigus ühepoolselt Üldtingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. Rahalised kohustused – Laen, intress, viivis ja võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud

Kommentit