Ühisraha – Laenusumma kuni 5 000 €

Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused. Arveldus­krediit Võimaldab kontol kindlaks määratud limiidi ulatuses miinusesse minna. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. On kohalikul turul väga levinud. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. See tähendab, et ei ole vaja raisata aega uue arve avamisele. Inflat­sioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. Turuväärtuse arvutamiseks korrutatakse väärtpaberite arv hetkel kehtiva väärtpaberite turuhinnaga. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Välis­makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välis­võla­kiri/​Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Stagflat­sioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks.

Kreditex Ühisraha ampsas tüki P2P laenuturust -

. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Derivatiivid võivad olla noteeritud börsil või nendega kaubeldakse OTC turul. Kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse Dividen­dide reinves­teerimine Saadud dividendid, mis investeeritakse samasse väärtpaberisse, mis genereeris neid dividende. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuuta­kurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Turu­tegija Maakler väärtpaberiturul, kes vastutab teatud väärtpaberi osas distisiplineeritud turu säilimise eest, olles valmis alati ostma ja müüma seda väärtpaberit. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. Intressimäär/​kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja. Üks portaali eelistest on selle meeletu lihtsus – investeerimine on reaalselt paari hiireklõpsu küsimus.. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. Delivery versus payment /makse vastu arveldus Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Laenu saamise tingimused võivad muutuda olenevalt laenu otstarbest.Enamasti sõlmitakse leping kuni üheks kuuks. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva. Kaas­laenajad isikud, kes võtavad laenu ühiselt. Tasu pangateenuse osutamise eest. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Valuuta­opt­sioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Vastuse saab momentaanselt. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Ülevaade - Ühisraha.eeÜhisraha OÜ on uudne ühisrahastusplatvorm, mis kuulub Kreditexi gruppi – see ettevõte on kindlasti paljudele tuntud oma väga paindlike kinnisvaralaenude poolest. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Institut­sionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast. Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Väärt­paber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Siseriiklik makse makse, mille puhul nii maksja kui saaja konto asuvad ühes riigis. Turu­kapitali­satsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. klient, kes on pangast laenu saanud. Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest. Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Isik, kes nõustab investoreid ja võtab vastu väärtpaberite ostu- ning müügikorraldusi. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu. pangale taotluse esitanud era- või juriidiline isik.

Kreditex hüpoteeklaen, autolaen, laen inimeselt inimesele

. Veel üheks iseärasuseks on laenu haldamine selle panga arveldusarvel, mille teeneid te kasutate. Tootja­hinnain­deks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Laen alates 19. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Kliendid, kes on kasutanud selle panga teenust, toovad välja lihtsuse, töötajate professinaalsuse ja kõikide opertasioonide kiiruse. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Samamoodi käib tagasimaksmine: sa pead veenduma, et su virtuaalkontol oleks pidevalt piisavalt raha, et kuumakse tasuda. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. teenus, mis võimaldab saada infot kontoseisu muutuste kohta kas mobiiltelefonile või e-posti aadressile. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. kahe või enama osapoole vaheline juriidiliselt siduv kokkulepe, milles üks või mitu poolt kohustuvad tegema või mitte tegema teatavaid toiminguid. Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Diversifit­seerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Kommerts­paber/​CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. ADR-e saab kaubelda USA väärtpaberiturul ja nad on mugavaks vahendiks USA investorile välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks. Müügiopt­sioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole. Deval­veerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Väärt­paberite haldamine/​Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Panga­päev Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. Konver­teeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik. Panga­sisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Püsi­korraldus Kliendi korraldus pangale kanda kindlate ajavahemike järel teatud summa ühele konkreetsele saajale. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Väärt­paberi­konto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Esindab omandiõigust ettevõttes. Omavastutus Kokkuleppeline summa, mis tuleb kliendil kahjujuhtumi korral endal kanda. Makse­bilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil. Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Turu­hinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Ühisraha – Laenusumma kuni 5 000 €. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. Väärt­paberite hinda mõjutavad sündmused/​Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Tulemus esitatakse protsendina. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemis­tähtpäev/​Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Isikut tõendav dokument Riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto ning allkiri. Emissiooni levitatakse vähemalt kahes välisriigis. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Londoni pankadevaheline laenuintress. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Elektrooni­lised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Tänu refinantseerimissüsteemile saab klient asendada vana laenu teisega, et saada endale maksimaalselt kasulikud tingimused või ühendada kaks laenu üheks. Clean price/​Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Topelt­maksus­tamise vältimise leping Leping, mis sõlmitakse riikide vahel eesmärgiga elimineerida juriidiline topeltmaksustamine, tõkestada maksupettusi ja soodustada investeeringuid. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Kestus/​duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Väärtpaber või muu vara, mille laenuvõtja on kohustatud loovutama laenuandjale, juhul kui ta ei ole võimeline võlga tagasi maksma. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid.

Tähekombinatsioon, mis omistatakse väärtpaberile tavaliselt börsi poolt, kus seda väärtpaberit noteeritakse või temaga kaubeldakse. Laen internetist laen auto ostuks. Ühisraha – Laenusumma kuni 5 000 €

Kommentit