Ühisrahastus: teeni raha inimeselt inimesele laenamisega!

Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole.

ühisrahastus - Majandus

. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b.

Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ.

Ühisrahastuse kampaaniatest - Rahapuu portfell

. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e.

Ühisrahastuse ülevaade | Raha teeb Raha

. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Ühisrahastus: teeni raha inimeselt inimesele laenamisega. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega.

Otsib ingli puudutust: Õllenaut ei saa kuidagi ühisraha.

. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Coop väikelaen.. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. andmed maksevõime kohta; i. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Ühisrahastus: teeni raha inimeselt inimesele laenamisega!

Kommentit